Kulturmiljö Björkemossen – invigning av vindpark och uppdaterad projektsida

Den 25 maj håller Rabbalshede Kraft en officiell invigning av sina vindparker Femstenaberg och Lursäng.

Kulturlandskapet har tidigare genomfört ett kompensationsåtgärd i samband med uppförandet av vindparkerna. Åtgärden inleddes med en inventering av Kulturmiljö Björkemossen, en fornlämningsrik område som innehåller bland annat gravfält, fornåkrar och granitindustri. Inventeringen resulterade i en sida som tillgängliggör information om den rika fornlämningsmiljön.

Inför invigningen passade kooperativet på att göra en personalutflykt till området, där det även gjordes ytterligare dokumentation i området. Du kan läsa mer om området på projektsidan.

Undersökning av Spirhult gårdstomt

Den 3-5 juni kommer Kulturlandskapet att göra den sista delen av undersökningen vid Spirhult gårdstomt. Lär mer om utredningen och undersökningarna på projektsidan.

Batteripark och solcellspark Årjäng NV och Årjäng SV

Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Rabbalshede Kraft AB att utföra arkeologiska utredningar och naturvärdesinventeringar, samt att sammanställa samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivningar avseende planerad batteripark respektive batteripark och solcellspark i anslutning till de befintliga vindparkerna Årjäng NV respektive Årjäng SV, Årjängs kommun. Arbetet med samrådsunderlag och fältinventeringar planeras utföras under våren, och MKB:er planeras sammanställas efter sommaren. Läs mer på projektsidan.

Schaktningsövervakningen längs väg 679 nu klar

Nu är schaktningsövervakningen längs väg 679 avslutad. Arbetet med preliminär redovisning pågår. Därefter vidtar arbetet med analyser och rapportskrivning. Läs mer på projektsidan.

Råvattenledning Vänersnäs

Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Trollhättan Energi AB att utföra utredning och förundersökning inför ny råvattenledning mellan Vänern och Trollhättan.

I april 2024 inleddes arbetet med förundersökningar av tidigare kända stenåldersboplatser. Läs mer på projektsidan.

Uppdatering: schaktningsövervakning längs väg 679

Vi har nu varit i fält fyra veckor, och är klara med L1970:6358, L2019:6549 och L2019:6793. Endast boplatsen L1970:6018 återstår, och den planeras bli färdigundersökt under vecka 16.

projektsidan kan du läsa de preliminära resultaten från L2019:6793 och L1970:6358.

Schaktningsövervakning inför ny GC-väg längs väg 679

Fältarbetet med schaktningsövervakningen längs väg 679 har nu pågått i tre veckor. Undersökningarna av boplatsen L2019:6793 är avslutad. Det samma gäller undersökningen av grav- och boplatsområdet L1970:6358. Undersökningarna av boplatserna L2019:6549 och L1970:6018 pågår. På projektsidan kommer du att kunna läsa mer om undersökningen.

Ny film om Lilla Anrås

Nu finns det en ny film om undersökningen i Lilla Anrås. Filmen är producerad av Ranrikestudios.

Se filmen här, och läs gärna mer om undersökningen på projektsidan.


Föredrag om arkeologi

Torsdag 7 mars kl 13:30 håller Stig Swedberg ett föredrag om arkeologi på café Träffpunkten, Fjällbacka service. Förutom arkeologi i vid mening kommer han också att berätta om resultaten från den undersökning Kulturlandskapet gjorde vid Lilla Anrås norr om Fjällbacka sommaren 2023. Föredraget är kostnadsfritt.

Fyndseminarium med Per Persson

I slutet av februari bjöd vi in Per Persson som expert inom undersökningen vid Lilla Anrås 3:22 (L2022:2676 & L2022:2677). Vi gick igenom den stora fyngdmängden av flinta som kommit fram, och hade väldigt givande diskussioner kring resultaten och den kommande rapporten.