CHAT-konferensen: Workshop med Magnus Rönn och föredrag av Stig Swedberg

CHAT ACT 2018 i Aarhus.

På lördagen 27 oktober håller Magnus Rönn en workshop med titeln Architecture as heritage, conservation and history.

Samma dag håller Stig Swedberg ett föredrag betitlat Doing democracy.

Nu är arbetet igång med att rädda Knottfabriken för framtiden

I juni 2018 beslutade Länsstyrelsen att bidra till renoveringen av Knottfabriken i Lahälla. Under september startade Byggtjänst AB arbetet med att byta ut bärande delar av stommen och lägga nytt tak på byggnaden. Linda Ljunggren från Kulturlandskapet ansvarar för den antikvariska kontrollen av arbetet. Läs mer här

Kulturlandskapets kalender för 2018

Årets kalender handlar om Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt och projekt. Läs mer här.

Föreläsning av Magnus Rönn: Tävlingen som makt i arkitektur och stadsbyggnad 3/6

3/6 kl 18.00-20.00

Välkomna till vårens fjärde ABAR! Vi håller nu till på OCEANEN, Stigbergstorget 8.

Tävlingen som makt i arkitektur och stadsbyggnad

Med Magnus Rönn som värd kommer vi att samtala kring frågor om bland annat:

» Vad övergången från arkitekttävlingar till mark-

anvisningstävlingar för arkitekterna innebär?

» Håller arkitekttävlingen på att bli utkonkurrerad av markanvisningstävlingen?

» Hur utvecklingen av tävlingar från en pedagogiskt uppgift i arkitektutbildningen – till professionell praktik och forskning?

Magnus Rönn är forskare på KTH Arkitekturskolan med arkitekttävlingar som specialområde.

abar_ronn

Nu är det möjligt att söka pengar ur Kulturlandskapets stipendiefond

Föreningen för Kulturlandskapets stipendiefond delar ut ett forskningsstipendium på upp till 50 000 kr per år. Forskningsstipendiet går till vetenskapliga arbeten och/eller utforskande projekt inom arkeologi, arkitektur, konst, kultur, kulturhistoria samt ekologi och naturvård i vid mening. För mer information läs här.

Renoveringsråd för äldre hus

-Tänk ett varv till innan du gör något med huset! Det säger Cecilia Wingård som på uppdrag av Tanums miljö- och byggnadsnämnd författat skriften Renoveringsråd för äldre hus i Tanum.

Byte av fönster och tilläggsisolering är sådant som det kan vara skäl att ta en extra funderare på. Det kostar mycket men ger inte alltid önskad effekt.
-Att göra så lite som möjligt är inte det samma som att låta huset förfalla, säger Wingård, som är bebyggelseantikvarie.

I den nyutkomna skriften går hon systematiskt igenom husets viktiga delar. I avsnittet om fönster , ”husets ögon”, framhålls att byte till nya fönster påverkar exteriören mycket. Gamla fönster kan med rätt underhåll, tätning och ibland kompletteringar få mycket bra energivärden.

-Englasfönster och innanfönster med lågenergiglas närmar sig U-värden som nytillverkade, berättar Cecilia Wingård.

Isolering
Tilläggsisolering kan också förändra exteriören radikalt.
-Det finns många steg att ta innan det behövs, säger Wingård.
Förutom att se över fönstren nämner hon som exempel isolering av vinden och översyn av värmesystem.

Utöver praktiska råd ges fyllig information om lokal byggtradition.
-Mycket är gemensamt med övriga Bohuslän men det finns också mycket eget, förklarar Cecilia Wingård.

Dit hör speciella dörromfattningar i Fjällbacka och den nordbohuslänska traditionen att placera fönster parvis.

Känslan
Wingård ser den historiska bakgrunden som mycket viktig.
-Den ger förståelse och känsla för huset.

Sättet att bygga har förändrats över tiden, något som kan avspeglas i enskilda hus. Om för-ändringar som tillbyggnader görs så att de smälter in men ändå skiljer sig från det gamla huset kan dess ”årsringar” avläsas även i framtiden.

I förordet konstaterar nämndordföranden Karl-Erik Hansson att kommunen rymmer många hus och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara och att den främsta garanten för att så sker är intresserade och kunniga fastighetsägare.
-Vi är skyldiga att informera dem som söker bygglov men många åtgärder är inte bygg-lovspliktiga, säger Cajsa Friberg, byggnadsinspektör och antikvarie, och tillägger:
-Skriften är ett led i vårt arbete med att lyfta kulturmiljöerna och skapa förståelse för de värden som finns.

Gratis
Cecilia Wingård har tidigare, på uppdrag av kommunen, gjort kulturhistoriska bebyggelseinventeringar i sex orter och är i färd med att avsluta en sjunde, för delar av Grebbestad. Renoveringsråd för äldre hus i Tanum, utgiven på Rio Kulturkooperativs förlag och rikt illustrerad, bygger i hög grad på inventeringarna.

Skriften erbjuds gratis av kommunens byggnadsavdelning och ska också publiceras på tanum.se. 1 000 exemplar har tryckts.
-Vi hoppas alla går åt. Det är ju syftet! säger Cajsa Friberg.

 

Ann-Katrin Eklund, journalist – på uppdrag av Tanums kommun

Pressmeddelande

Konst- och kulturprojektet i Lahälla har fått en fortsättning i ett Leader projekt.

Det nystartade kooperativet Rio Kulturlandskapet står som projektägare och samarbetar med Lysekils kommun, markägarna Cheyenne och Fredrik Röckner, Folkets Hus Brastad och Stångenäs Hembygdsförening. Arbetet under 2014 omfattar slutdokumentering av stenindustrin Lahälla med knottfabriken, stenbrottet och dess informanter. Resultatet kommer att ligga till grund för en ansökan hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara knottfabriken.

Det var under 2012 och 2013 som Konst- och kulturprojektet Lahälla genomfördes. Den 1 september 2012 anordnade Rio Kulturkooperativ en mycket lyckad industrivandring med ljusgestaltning för att levandegöra stenindustrins lämningar i landskapet, synliggöra dess kvaliteter och lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden. Det insamlade materialet från intervjuer och samtal samt inventering av platsen och dess byggnader kommer att sammanställas och dokumenteras och ligga till grund för en ansökan om byggnadsminnesförklaring/industriminnesförklaring. Dokumentationen kommer att återfinnas på Kulturlandskapets hemsida samt i utställningsmaterial.

Det publika arrangemanget den 1 september 2012 som samlade minst 300 personer en blåsig kväll, visar på ett stort intresse för stenhistorien och det fruktbara i att levandegöra detta genom att skapa nya upplevelser i mötet mellan konst och kulturhistoria.


Partners

Lahalla-logo-ranrike-greyLahalla-logo-eu-greyLahalla-logo-fyrbodal-grey

 


Kontakt: Agneta Stening
epost: agneta.stening(at)kulturland.se