Verksamhet-Arkeologi

Inom ämnet arkeologi utför vi uppdrag som:

 • Inventeringar och förstudier (t.ex. i anslutning till planärenden eller infrastrukturprojekt som vindkraftsprojekt och linjeprojekt)
 • Kulturmiljöutredningar
 • Arkeologiska utredningar (efter beslut av länsstyrelsen enligt KML)
 • Arkeologiska förundersökningar (efter beslut av länsstyrelsen enligt KML)
 • Arkeologiska undersökningar (efter beslut av länsstyrelsen enligt KML)
 • Hällristningsdokumentationer
 • Fornminnesvård (t.ex. uppmålning av hällristningar, vårdplaner, skyltning)

Kontakt: Arkeolog Annika Östlund

Kulturlandskapet arbetar med alla typer av uppdragsarkeologi – från förstudier, inventeringar och utredningar via förundersökningar till arkeologiska undersökningar. Kompetensen hos medarbetarna är bred, och vi har arbetat med alla tidsperioder, från äldsta stenålder till 1900-tal. Utöver sedvanlig arkeologi har Kulturlandskapet särskild kompetens när det gäller bland annat hällristningsdokumentation, industriarkeologi (främst granit och fiskindustri), samt arkiv- och kartstudier.

Uppdragsarkeologi

Alla lämningar efter forna tiders människor är kulturlämningar. De skyddas av hänsynsparagrafer inom Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Skogsvårdslagen. En del av dessa lämningar är också fornlämningar, och skyddas då dessutom av Kulturmiljölagen.

När samhällsintressen kommer i konflikt med lagstiftningens skydd av fornlämningar måste någon form av undersökning göras. En arkeologisk undersökning bekostas av den som vill ta ett område med fornlämningar i anspråk. Undersökningarna syftar till att i första hand skydda fornlämningarna. Om detta inte är möjligt, ska lämningarna dokumenteras på bästa sätt innan de tas bort, så att de kan utgöra en grund för framtida forskning.

Uppdragsarkeologi kan vara kostnadskrävande, varför vi arbetar med att hålla kostnaderna nere utan att sänka kvaliteten. Ett sätt för exploatören att sänka kostnaderna är att på ett tidigt stadium ta kontakt med oss för konsultation. På så sätt kan vi styra undan exploateringen från kända fornlämningar. Ju förr en kontakt tas, desto större är chansen att minimera ingrepp i fornlämningar, och därmed minska kostnaderna. Eftersom uppdragsarkeologi är en konkurrensutsatt verksamhet, har beställare möjlighet att begära av länsstyrelsen att de tar in anbud från olika undersökare.

Hällristningsinventering och -dokumentation

Kulturlandskapet har stor erfarenhet av att utföra hällristningsinventeringar. Trots det stora antalet kända hällristningar i Bohuslän påträffas ständigt nya ristningar. Av de sentida ristningarna – t. ex. utförda av stenhuggare – har ytterst få blivit registrerade.

Vi utför bilddokumentationer av både förhistoriska och historiska hällristningar. Dokumentationen av ristningarna kan dessutom med fördel innefatta en arkeologisk/kulturhistorisk undersökning av den ristade hällens omgivning. Vi kan även utföra vård- och informationsinsatser vid de hällristningar som hålls tillgängliga för besökare.

Branschorganisation

Kulturlandskapet är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

Verksamhet-KulturhistoriaInom ämnet kulturhistoria utför vi uppdrag som:

 • Kulturmiljöutredningar (kunskapsunderlag i plan- och programprocesser)
 • Kulturhistoriska dokumentationer (av t. ex. kulturhistoriska och industrihistoriska miljöer)

Kontakt: Arkeolog Annika Östlund

Kulturhistoria

Kulturlandskapet arbetar för att bevara, förmedla, utveckla och förankra kulturhistorien. Vi har framför allt inriktat oss på att göra kulturhistoriska dokumentationer av materiella och immateriella lämningar knutna till stenindustrin, men åtar oss även andra typer av kulturhistoriska dokumentationer.

Kulturhistoria kan vara materiell – såväl industrier som torp, vadbockar som råoljemotorer. Det är skolan, dansbanan och biografen. Kulturhistoria kan också vara immateriell – berättelser, lekar, föreningar, möten mellan människor och de idéer som föds i mötet.

Skyddet av kulturhistorien är idag inte lika tydligt som skyddet av fornlämningarna. Det är upp till oss alla att se till att vår kulturhistoria inte förstörs, men det är inom samhällsplaneringen som de avgörande besluten fattas. En god miljö är ett av målen i samhällsplaneringen, men för att den verkligen ska bli god krävs aktsamhet om vår historia.

Samhällplanering-BW-smallInom ämnet samhällsplanering utför vi uppdrag som:

 • Förstudier till infrastrukturprojekt – linjeprojekt (vindkraft, vägar m.m.)
 • Kunskapsunderlag till MKB (kulturhistoria och kulturmiljö)
 • Kunskapsunderlag för bedömning av kulturmiljövärden i kommunal planering (översiktsplaner, detaljplaner)

Kontakt: Arkeolog Annika Östlund

Samhällsplanering

Kulturlandskapet ser alla sina verksamheter som en del av samhällsplaneringen. Vår uppgift är att ta fram underlag men också hjälpa till i processen från idé till färdigt projekt. Detta innefattar ofta såväl utredningar som samråds- och MKB-processer.

Vi har erfarenhet från detaljplanering, översiktsplanering och projektprocesser. Företagets breda kompetens och vårt stora nätverk är en tillgång i detta arbete. Vi har bland annat arbetat med vindkraftprojekt och andra linjeprojekt, där vi utfört förstudier, utredningar och landskapsanalyser, och sammanställt samrådshandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Verksamhet-ArkitekturInom ämnet arkitektur utför vi uppdrag som:

 • Tävlingar (planering och genomförande av arkitekt- och markanvisningstävlingar)
 • Arkitektur- och platsanalyser (värdering och bedömning av planer och projekt)
 • Kvalitetsbedömningar (beskrivning och värdering av arkitektoniska kvaliteter i projekt och byggda miljöer)

Kontakt: Arkitekt Magnus Rönn

Arkitektur och bebyggelsehistoria

Den bebyggda miljön är en kunskapskälla med ett formspråk som ofta behöver tolkas för att göras läsbart.

Inom kunskapsfältet arkitektur och bebyggelsehistoria erbjuder Kulturlandskapet ett brett urval av tjänster riktade mot historien såväl som mot framtiden. Vi utför bebyggelsehistoriska inventeringar, karaktäriseringar av modernismens arkitektur och stadsbyggande, samt beskrivningar och analyser av utförda åtgärder. Vi kan även utföra förstudier i detaljplaneprogram och planeringsunderlag, och antikvariska kontroller av byggprojekt.

Inom Kulturlandskapet finns specialkompetens för utveckling av underlag till kommunala arkitektur- och gestaltningsprogram, utvärderingar av bebyggd miljö, samt uppföljningar av arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt.

Inom ämnet litteratur utför vi projekt som:

 • Förlagsverksamhet (främst våra egna rapporter men understundom även utgivning av ett begränsat antal titlar inom skönlitteratur och facklitteratur)

Kontakt: kontakt@kulturland.se

Förlagsverksamhet

Kulturlandskapets förlag har som mål att vara en motvikt mot den ytliga, kommersiella och snabbflytande kulturström som hotar att dränka såväl eftertanke som djupsinne. Kooperativet vill ge utrymme för andra röster, upplevelser och historier än de som i ögonblicket är i mediebelysning.

Förlagets utgivning beslutas av kooperativets medlemmar, men varje författare/skribent är själv ansvarig för sin text.

Verksamhet-KunskapsförmedlingInom ämnet kunskapsförmedling utför vi uppdrag som:

 • Utbildningar (inom våra samtliga områden)
 • Utställningar (med teman inom arkeologi och kulturhistoria)

Kontakt: kontakt@kulturland.se

Kunskapsförmedling

Kulturlandskapet arbetar med tillgänglighet, förmedling och pedagogik utifrån olika perspektiv och på flera sätt. Vi får genom våra uppdrag kunskap som är viktig att föra ut till allmänheten. Vi riktar oss till människor i alla åldrar, för att bidra till intresse och förståelse för natur, kultur och miljö, och för att visa hur vi alla kan arbeta med att förvalta dessa värden i samhället.

Vi vill arbeta aktivt med att erbjuda en alternativ syn på förhistorien. Vi vill uppmuntra till kritiskt tänkande och ifrågasättande. Genom att fokusera på människor i ett underifrån- eller utifrånperspektiv vill vi diskutera t.ex. klass, kön, barn, makt, sociala processer och kommunikation. Gemensamt för Kulturlandskapets medlemmar är en önskan att ifrågasätta samhälleliga normer, och invanda “sanningar” och tankebanor. Genom att söka nya vinklar och ny kunskap vill vi få nya perspektiv på oss själva, historien och framtiden.

Kulturlandskapet erbjuder utbildningar och utställningar med teman inom arkeologi och kulturhistoria. Vi kan även hjälpa till vid uppbyggandet av interaktiva miljöer och framställa skyltmaterial.

Verksamhet-Forskning

Kulturlandskapet driver egna forskningsprojekt såväl som forskning i samarbete med andra aktörer, t.ex. olika universitet och Riksantikvarieämbetet. Kulturlandskapet avsätter också medel till ett forskningsstipendium.

Kontakt: Arkitekt Magnus Rönn

Forskningsverksamhet och egna projekt

Förutom kommersiella uppdrag arbetar Kulturlandskapet också med annan forskning och internt initierade projekt. Vilka inriktningar dessa projekt får beror på medarbetarnas intressen, nyfikenhet och fokus. Vi arbetar gärna ämnesöverskridande, där mötet kan bli konstnärligt, historiskt och politiskt.

Kulturlandskapet driver och har drivit bland annat följande projekt:

Kulturlandskapets forskningsstipendium

Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium delar årligen ut ett stipendium på upp till 25 000 kr. Forskningsstipendiet går till vetenskapliga arbeten och/eller utforskande projekt inom arkeologi, arkitektur, konst, kultur, kulturhistoria samt ekologi och naturvård i vid mening. Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökanden. Ansökningar från personer verksamma vid Kulturlandskapet prioriteras vid bedömning. Ansökningsinformation hittar du här.