FU och SU Foss 300

FU och SU Foss 300

Skälleröd revisited – Mesolitikum längs Munkedalsälven

Under vår respektive höst 2011 utförde Rio Kulturkooperativ förundersökning och särskild undersökning vid boplatsen Foss 300, Munkedals kommun. På Rio Kulturkooperativs hemsida kan du läsa sammanfattningar av de båda undersökningarna samt ladda ner rapporten.

Vid den arkeologiska undersökningen framkom rester av ett orört kulturlager, och här hittades mer än 1600 fynd. Dessa utgörs bland annat av skivyxor, mikroliter, mikrosticklar, koniska- och ensidiga tvåpoliga kärnor, spån och stora mängder avslag. En del av materialet var vitpatinerat. Fyndmaterialet pekar på sen hensbacka- och tidig sandarnaperiod, övergången mellan preboreal och boreal tid.

Foss 300 är den samma som arkeologen Johan Alin (1879-1944) kallade Skälleröd med nummer 316 i ”Förteckning över stenåldersboplatser i norra Bohuslän” från 1955. Härifrån finns ett stort ytinsamlat material, inlämnat till de antikvariska myndigheterna i omgångar i början av 1900-talet, och delvis beskrivet i Alin 1955. Det ytplockade materialet innehåller fynd från både mesolitikum och neolitikum, Alin beskriver t ex en cylindrisk spånkärna, fragment av en tunnackig yxa, lerbergsyxor och sandarnayxor. Fornlämningen har omfattat en yta som är mycket större än den som var föremål för undersökningar 2011. Det ytplockade materialet representerar uppenbarligen aktiviteter över en lång period och dessa behöver inte ägt rum inom samma ytor. De ytor som inte är undersökta och som inte är förstörda av den täktverksamhet som ägt rum inom delar av fornlämningen, innehåller troligtvis kompletterande information om aktiviteterna inom den yta som Foss 300 omfattar.

Våren 2012 lämnades en ansökan in till Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond: ”Skälleröd revisited – Mesolitikum längs Munkedalsälven.” övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om människornas liv och förutsättningar i regionen under den aktuella perioden. I juli 2012 beviljades medel för en del av ansökan på 35 000 kr.

Foss 300 har varit belägen vid ett sund och senare en fors som varit en del av avvattningen från vad som skulle bli Vänern. Boplatser från samma perioder har undersökts vid t ex Huseby Klev på Orust, djupa gropen (Morlanda 89), Småröd i Munkedal (Foss 425) och Almeö vid Hornborgasjön (Bjurum 41). Har livet tett sig likartat eller annorlunda i det yttre havsbandet, i skärgården, vid sundet/forsen och i inlandet? På vilket sätt har det skiljt sig och hur återspeglas det i materialet? Delmomentet består av jämförande studier av två eller tre andra undersökta lokaler. Här vill vi fånga upp lokaler som har varit belägna i andra typer av biotoper, så som insjö och ytterskärgård. Detta kommer att beröra de ovan nämnda lokalerna eller andra likvärdiga. Vilka som kommer att närstuderas kommer att beslutas slutgiltigt efter att fyndmängder, tidsdjup med mera beaktats.

Som en del i utbildningen fick elever vid Högskolan Väst göra en film i samarbete med utvalda partners. Filmen En livstid kan du se här. Rapporten till Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond kan du se här.

Kontaktperson: Andreas Toreld

Du kan ladda ner resultatet av den jämförande studien här.


En livstid.
Filmen En livstid är gjord av elever vid Högskolan Väst som en del i utbildningen.

© Copyright - Kulturlandskapet