Källvik 1:73 m fl, Skee socken, Strömstad kommun

Arkeologisk utredning

Kulturlandskapet utförde i mars 2014 en arkeologisk utredning på Källvik 1:73 m fl. Utredningen syftade till att klargöra om det fanns tidigare okända fornlämningar inom detaljplaneområdet.

Vid utredning inom Källvik 1:73 framkom en boplatsgrop i klapper vilken bedömts som fornlämning. Dessutom framkom två gränsmärken i aktuell gräns. Dessa har ett kulturhistoriskt värde men bedöms inte som fornlämningar på grund av att de är aktiva gränsmarkörer.

Kontaktperson: Stig Swedberg

  • Gränssten inom utredningsområdet.

Arkeologisk undersökning

Boplatsgrop i klapper

I oktober 2014 genomförde Kulturlandskapet en arkeologisk undersökning av en boplatsgrop i klapper, RAÄ Skee 1864. Själva klapperstensfältet ligger i en sydöstsluttning nedanför ett mindre berg.

Gropen framkom tydligt som en fördjupning vid rensning i klapperstensfältet. Klapperstenslagret i själva fördjupningen mätte upp till 80 cm i tjocklek på vallen och ca 25 cm inuti gropen. Gropen å sin sida mätte 2 meter invändigt med tillägg av 1 meter vall runtom, dvs 4 meter total bredd. Dess fyllning utgörs av tre lager sten av varierande storlek, blandat med en mörkfärgad sandig jord, rik på rötter. Under detta lager kom ett ljust gulorange sandlager i dagen, återigen innehållande sten av varierande storlek. De allra största stenarna låg generellt högst upp, på själva ytan av klapperstensfältet. Klapperstenarna var i allmänhet rundslipade och varierade väldigt mycket i storlek; från knytnävsstora till 1 meter omfång.

En profil togs upp med hjälp av en mindre grävmaskin i nordöstlig till sydvästlig riktning. Snittets placering styrdes av sluttningens riktning och tillgänglighet för maskinen. Med risk för ras av klapper gjordes snittet i nedförsbacke med en något lutande profil och sluttande vallar. I denna profil togs 32 prover för markkemisk analys.

Naturvetenskapliga analyser visar att gropen använts för mänsklig aktivitet. Troligen rör det sig om en förrådsgrop för lagring av mat, där det handlar om produkter som medför förhöjda fosfatsalter, såsom kött och fisk.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner utredningsrapporten som lågupplöst pdf här.

Du kan ladda ner undersökningsrapporten som lågupplöst pdf här.