Här hittar du Kulturlandskapets rapporter för nedladdning.

Rapporter skrivna inom Rio Kulturkooperativ under 1993-2013 hittar du här.

NrTitelFörfattarePDF
2014:1Tanum 1567, Tanum kommun, Västra Götalands län. Förundersökning av neolitisk boplats. Reviderad upplaga.Benjamin Grahn Danielson
2014:2RAÄ Tanum 672:2, Tanums kommun, Västra Götalands län. Förundersökning av högliknande stensättning, romersk järnålder.Andreas Toreld och Annika Östlund
2014:3Källvik1:73 m fl, Skee socken, Strömstad kommun. Arkeologisk utredning. Stenålder till historisk tid.Stig Swedberg
2014:4Blomskog 121:1, Årjängs kommun, Värmlands län. Förundersökning av fyndplats för 22 vävtyngder av täljsten.Annika Östlund
2014:5Hamburgsund 3:9 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län. Naturinventering för detaljplan Humleviken.Johan Kahlman
2014:6Arkeologi söder om Gerumsälven - Särskild undersökning av Tanum 1796, 1821, 1910 och 2259 samt kompletterande särskild undersökning av Tanum 1796.Annika Östlund och Stig Swedberg
2014:7Blomskog 94, Årjängs kommun, Värmlands län. Arkeologisk förundersökning vid grävarbeten inom fornlämningsområde för stensättningar.Annika Östlund
2014:8Landskap i Bullaren. Översiktlig landskapsanalys.Stig Swedberg, Oscar Jacobsson, Cecilia Wingård, Fredrik Jonasson
2014:9Bebyggelsestrukturförändring i Bullaren under 1900-talet.Fredrik Jonasson, Cecilia Wingård, Oscar Jacobsson, Stig Swedberg
2014:10Tanum 1885, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av del av boplats.Anna Ihr
2014:11Hökedalen. Dals-Eds, Rölandas och Töftedals socknar, Dals-Eds kommun. Arkeologisk utredning i planerad vindpark.Oscar Jacobsson och Stig Swedberg
2014:12Tanum 1885, 1886 och 2265. Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.Stig Swedberg
2014:13Tossene 371 och 1042. Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av mesolitisk boplats samt metalltida och medeltida lämningarBenjamin Grahn Danielson
2014:14Grundregler för tävlingar i arkitektur och samhällsbyggnad.Magnus Rönn
2015:1Mollösund 5:398 i Mollösund socken, Orust kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.Anna Ihr
2015:2RAÄ 2319, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av en aktivitetsyta från senneolitikum.Anna Ihr
2015:3Skee 1864, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av en boplatsgrop i klapper.Anna Ihr
2015:4Skälleröd revisited – en jämförande studie mellan kust- och inlandsboplatser.Andreas Toreld
2015:5Ekenäs 1:168, Blomskogs socken, Årjängs kommun, Värmlands län.Oscar Jacobsson och Stig Swedberg
2015:6Lahälla stenbrott och knottfabrik. Bräcke 1:33, Brastads socken, Lysekils kommun, Västra Götalands län. Kulturmiljöutredning och skadeinventering.Annika Östlund
2015:7Landskap i Bullaren - Detaljerad landskaps- och områdesanalys.Oscar Jacobsson, Cecilia Wingård och Stig Swedberg
2015:8Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Sammanfattning och slutsatser av FoU-projekt. Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
2015:9Ryland 3:2 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.Annika Östlund och Anna Ihr
2016:1RAÄ 173 och 210, Herrestad socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av två stensättningar.Annika Östlund
2016:2Kulturmiljöutredning väg 928.Stig Swedberg och Anton Larsson
2016:3Kulturmiljöanalys av f.d. badrestaurangen Badis, Fjällbacka, Tanums kommun, Västra Götalands län.Cecilia Wingård
2016:4Trankärr 2:1 och del av Rostock 2:2, Romelanda socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Agrarhistoriska lämningar vid Grinsvall Nedre.Annika Östlund
2016:5Hunnebo 1:647, Askum och Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län.Stig Swedberg
2016:6Arkeologiskt kunskapsuppbyggnadsprogram 2016.Kulturlandskapet
2016:7Mollösund 43, 44 och 45, Orust kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar från yngre järnålder samt dokumentation av by-/gårdstomt.Annika Östlund
2016:8Tanums-Säm 1:14 m fl, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Gravar, hällristningar, torp och utmarkslämningar.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2017:1RAÄ 11, Klövedal socken, Tjörns kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning vid hällristning.Annika Östlund
2017:3Ellene 2:38, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning samt avgränsning av stenåldersboplats RAÄ Tossene 334.Stig Swedberg
2017:4Fäxhult 1:33 m fl, Härryda socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.Annika Östlund
2017:5RAÄ 36:1 och 184:1, Ljungs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Boplats från stenålder/äldre järnålder.Oscar Jacobsson och Stig Swedberg
2017:6Faleby 1:1 m fl, Foss socken, Munkedals kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning inför nytt VA. Boplatsspår från stenålder samt skvaltkvarnslämningar.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2017:7Ulmekärr 1:3 m fl, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Boplatser, gravar, stenindustri och sentida uppodling.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2017:8Kville 732:1 och 1488, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder och gravanläggningar från metalltid.Stig Swedberg
2017:9Askum 156:1, 157:1, 159:1, 160:1 och 197:1, Askums socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning och förundersökning inför detaljplan. Boplatser, stenbrott och hägnader.Stig Swedberg, Oscar Jacobsson, Andreas Toreld
2017:10Väg E45 Vänersborg-Frändefors, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Stensättningar från metalltid och bebyggelse- och odlingslämningar från historisk tid.Stig Swedberg, Oscar Jacobsson, Annika Östlund
2018:1Svenneby 165 och 229, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Boplatser från stenåldern.Stig Swedberg och Andreas Toreld
2018:2Planprogram Lunnemyren, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Jordbruks- och stenbrottslämningar från historisk tid.Stig Swedberg och Oscar Jacobsson
2018:3Kareby-Ryr 1:1 m fl, Kareby och Solberga socken, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Agrara lämningar och kvarnar.Fredrik Lundgren, Anton Larsson, Stig Swedberg och Oscar Jacobsson
2018:4Djupedalen 2:1, Frändefors socken, Vänersborgs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Stenbrott och vägsträckor från historisk tid.Annika Östlund, Anton Larsson, Oscar Jacobsson
2018:5Ryland 3:2, Tanums socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar från stenålder.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2018:6Tanums-Säm 1:12 m.fl, Tanums socken/kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.
Från stensättning till skyttevärn vid väg 163.
Annika Östlund och Fredrik Lundgren
2018:7Bratteby 1:35 Askum socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.
Boplats från stenålder/metalltid.
Stig Swedberg
2018:8Arkeologisk utredning, Nyskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län. Kolningslämningar och husgrund på gränsen till Norge.Stig Swedberg
2018:9Grästorp 15:1 m fl, Grästorps kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Lägenhetsbebyggelse och gränsvallar.Annika Östlund, Anton Larsson och Oscar Jacobsson
2018:10Arkeologisk utredning inom Backa 1:5 m fl samt besiktning av Naverstad 273:1, Tanum kommun, Västra Götalands län. Stridsvärn från historisk tid.Stig Swedberg
2018:11Lahälla knottfabrik. Bräcke 1:33, Brastad socken, Lysekils kommun, Västra Götalands län. Antikvarisk medverkan.Linda Ljunggren
2018:12Väg 2183 delen Dals-Ed – Mäfällingen, Dals-Eds socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1.Stig Swedberg, Anton Larsson och Annika Östlund
2019:1Boplatslämningar från sten- och bronsålder, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av RAÄ Tanum 2463 i form av schaktningsövervakning.Stig Swedberg
2019:2Vik 1:105 och Vik 1:99 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Stenbrott och torkram för bränntorv från historisk tid.Andreas Toreld
2019:3Norra Backa 1:3, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Stenbrottslämningar och jordbrukslämningar från 1800- och 1900-tal.Annika Östlund
2019:4RAÄ 378 och 379, Fryksände socken, Torsby kommun, Värmlands län. Arkeologisk förundersökning av by-/gårdstomt och blästplats från tidigmodern tid.Stig Swedberg, Anton Larsson
2019:5Spekeröd 16:1 och 136:1, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning inom detaljplan Spekeröds handelsområde. Boplats från stenålder och metalltid samt stensättning.Stig Swedberg och Anton Larsson
2019:6Hamburgsund 3:1, 3:199, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning inom detaljplan för Hamburgsunds verksamhetsområde. Mellanneolitisk boplats och historisk färdväg.Stig Swedberg
2019:7Norrkärr 1:223, Skee socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning av boplatslämningar, härdar och försvunna gravhögar.Linda Wigert och Stig Swedberg
2019:8Årjäng NV etapp 2. Kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning av vindkraftpark inom Årjängs kommun.Stig Swedberg och Lars Gerre
2019:9Västerby 1:9, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning vid Vitlycke museum. Fyndplatser för malsten, keramik och skrapa.Annika Östlund och Anton Larsson
2019:10Ödsby 4:1 och 2:18, Foss socken, Munkedals kommun, Västra Götalands län. Kompletterande arkeologisk utredning inför nytt VA. Annika Östlund
2019:11Vindpark Femstenaberg, Skee socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Frivillig arkeologisk utredning i form av kulturmiljöutredning.Annika Östlund
2019:12Vindpark Lursäng, Lur socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Frivillig arkeologisk utredning i form av kulturmiljöutredning.Annika Östlund
2019:13RAÄ Tanum 1725, Tanum socken kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från stenåldern.Linda Wigert
2019:14Årbol 3:1 m fl, Dals Ed socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 2 längs väg 2183, Ed – Mäfällingen. Fossil åkermark och husgrunder.Annika Östlund
2019:15RAÄ Kville 1429, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 2.Linda Wigert
2019:16Planerad 400 kV-ledning mellan station Messaure i Jokkmokks kommun och finska gränsen vid
Potila i Övertorneå kommun, Norrbottens län. Frivillig arkeologisk utredning, motsvarande steg 1. Reviderad april 2020.
Stig Swedberg, Linda Wigert och Annika Östlund
2019:17RAÄ 242:1 och L2019:4374, Skredsviks socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av en hög och en stensättning.Lisa B Liljas
2019:18Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. En fyndplats och en hägnad.Linda Wigert
2019:19Kville-Rörvik 1:38 m.fl., Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Stengärdesgårdar och ett stenbrott längs väg 900.Linda Wigert
2019:20RAÄ Tanum 2462 samt L2019:5358, L2019:5359 och L2019:5360, Tanum socken och kommun,
Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av skyttevärn och stensättningar.
Linda Wigert
2020:1Tanum 2463, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplatsområde från mesolitikum, senneolitikum och bronsålder.Linda Wigert och Stig Swedberg
2020:2Herrestad 210:1, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av stensättning från järnålder.Annika Östlund
2020:3Tanum 2262/L1959:1539, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk kontroll av boplats.Stig Swedberg
2020:4Kville 608:1 och 734:1, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av gravfält från järnålder samt boplats från mellanneolitisk tid.Stig Swedberg
2020:5Fjällbacka 163:1, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Kulturmiljöutredning: Dokumentation av stenindustriella lämningar på Källvikshöjden.Lisa B Liljas
2020:6Vindpark Tormoseröd. Kompletterande kulturmiljöutredning inom Tanums och Strömstads kommuner.Linda Wigert
2020:7Vindpark Tormoseröd. Kompletterande naturvärdesinventering inom Tanums och Strömstads kommuner.Lars Gerre
2020:8Bokenäs 161:1, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av stenåldersboplats.Stig Swedberg
2020:9RAÄ 2319, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av en aktivitetsyta från äldre järnålder.Annika Östlund
2020:10Ledningskorridor FL5 S7-8 Skogssäter-Kilanda, Trollhättan, Ale och Lilla Edets kommuner, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1.Lisa Börjesson Liljas, Stig Swedberg och Annika Östlund
2020:11RAÄ 962:1, Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av hällristning. Andreas Toreld
2020;12Tanum L2020:2561, Tanums kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning av boplatsområde från stenålder och metalltid.Stig Swedberg och Valdemar Gerdin
2020:13Skee L1968:5812, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplats.Stig Swedberg
2020:14Tossene L2020:4793 och L2020:4796, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning respektive avgränsande förundersökning av två boplatsområden från mesolitikum.Annika Östlund
2020:15Planerad 400 kV-ledning mellan Messaure och Risudden. Jokkmokk, Gällivare och Överkalix
kommun, Norrbottens län. Kompletterande frivillig arkeologisk utredning.
Stig Swedberg och Annika Östlund
2020:16Bräcke 2:3, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Neolitisk boplats samt sentida lämningar.Annika Östlund och Valdemar Gerdin
2020:17Skee L1968:6711, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av en kokgropslokal från brons- och järnålder.Linda Wigert och Stig Swedberg
2020:18Vindpark Skottfjället. Arkeologisk utredning steg 1 inom Munkedals och Lysekils kommuner.Annika Östlund och Lisa Börjesson Liljas
2021:1Kville 1502/L1959:4289, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk efterundersökning. Skärvstenshög från mellersta bronsålder.Andreas Toreld
2021:2Kvarteret Skepparen L1968:9295, Strömstad socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av stadslämningar från 1700- och 1800-tal.Annika Östlund och Arwo Pajusi (Red.)
2021:3Fjällbacka 175:7 m fl, Kville socken, Tanum kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 2 inom planområde Lunnemyren.Stig Swedberg och Annika Östlund
2021:4Tanum L1967:3063 och L2020:2561, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning och efterdokumentation av boplatsområde från stenålder och metalltid.Linda Wigert, Stig Swedberg och Annika Östlund
2021:5Tossene L1967:8504, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning av mesolitisk boplats.Arwo Pajusi
2021:6Tossene L1967:6857, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning av mesolitisk boplats.Arwo Pajusi och Stig Swedberg
2021:7Kville L2020:10120, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder.Annika Östlund
2021:8Ledningskorridor FL5 S7-8 Skogssäter–Kilanda, Trollhättan, Lilla Edet och Ales kommuner,
Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 2.
Lisa Börjesson Liljas, Stig Swedberg och Oscar Jacobsson
2021:9Tanum L1959:4855, L2019:5359 och L2019:5360, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av tre stensättningar från brons- och järnålder.Linda Wigert
2021:10Knarrevik 1:4, Skee socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning samt avgränsande förundersökning av L1968:6222.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2021:11Tossene L1967:7013, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder och metalltid.Linda Wigert, Arwo Pajusi och Stig Swedberg
2021:12Bokenäs L1970:6456 och L1970:6457, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning av två boplatser.Annika Östlund
2021:13Fröskog-Hult L1966:6487, Åmåls kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning av en stenåldersboplats.Stig Swedberg
2021:14Inventering av område för alternativ kraftledningssträcka för Aurora Line, inom Gällivare socken och kommun, Norrbottens län. Kompletterande arkeologisk utredning etapp I.Linda Wigert och Stig Swedberg
2021:15Skredsvik L1968:2830, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom stenåldersboplats.Erik Vajking och Stig Swedberg
2022:1Lilla Anrås 3:22, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning: Stenåldersboplats samt lämningar från vikingatid, tidig medeltid och senare tid.Erik Vajking och Annika Östlund
2022:2Planerad 400 kV-ledning mellan station Messaure i Jokkmokks kommun och f inska gränsen vid Potila i Övertorneå kommun, Norrbottens län. Arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte.Stig Swedberg och Linda Wigert
2022:3Sten.doc 2.0. Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag.Annika Östlund och Lisa Börjesson Liljas
2022:4Tippen 1 m f l, Ytterby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning: Härd från yngre bronsålder / äldre järnålder samt lämningar från senare tid.Erik Vajking, Stig Swedberg och Anton Larsson
2022:5Tegneby L1967:1304, Orust kommun, Västra Götalands län. Arkeologiska undersökningar i form av avgränsande förundersökning samt delundersökning av stenåldersboplats.Erik Vajking och Stig Swedberg
2022:6Vik 1:99 och Vik 1:128, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Kompletterande arkeologisk utredning vid hällristningar och stenåldersboplats.Erik Vajking
2022:7Tossene L1967:6664 och L1959:516, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning av boplatsområden från stenålder och metalltid.Annika Östlund
2022:8Ånnerödsboplatsen, Skee L1968:4251, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av boplatsområde från mellanneolitikum.Linda Wigert, Andreas Toreld, Stig Swedberg och Erik Vajking
2022:9Långerud 1:2 och Björby 1:37, Åmåls kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning och kompletterande utredning.Stig Swedberg
2022:10Kville L1969:6162, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från neolitikum.Andreas Toreld
2022:11Skaftö L1968:3883, Lysekils kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av boplats från senmesolitikum.Andreas Toreld
2022:12Tossene L2020:4796, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av boplats från senmesolitikum.Andreas Toreld
2022:13Malma 1:4, Nors socken, Karlstads kommun, Värmlands län. Kulturhistorisk utredning: Torplämningar och stenbrott.Lisa Börjesson Liljas och Stig Swedberg
2022:14Korstorp 2:1 m fl, Berga socken, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 2: Gårdstomt, härdar, kokgrop och blästbrukslämning.Stig Swedberg och Linda Wigert
2022:15Tanum L2021:5248, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplatser och metalltida utmark.Stig Swedberg
2022:16Tanum L1959:4867, L2019:6367 och L2020:11493, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av boplatsområde, hällristningar och en flatmarksgrav från metalltid.Stig Swedberg, Erik Vajking, Arwo Pajusi, Andreas Toreld, Linda Wigert
2022:17Tanum L1967:2803, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk efterundersökning och återställning av skador inom ett gravfält från järnålder.Annika Östlund
2023:1Kville L1959:501 och L1969:7021, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av gravfält från metalltid samt arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av boplatsområde från stenålder och järnålder.Annika Östlund och Stig Swedberg
2023:2Skee L1968:4251, Strömstads kommun. Arkeologisk förundersökning inom del av Ånnerödsboplatsen, ett boplatsområde från mellanneolitikum med lämningar från metalltid.Annika Östlund
2023:3Berga L2022:3286 m f l, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning inom detaljplaneområde Korstorp 2:1 m fl. Gårdstomt, boplats, härdar, fossil åker och fyndplats.Stig Swedberg och Olof Håkansson
2023:4Herrestad L1969:1981, L1969:1933, L1969:2530, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av två boplatser och en fyndplats, stenålder till historisk tid.Annika Östlund och Olof Håkansson
2023:5Herrestad L1969:2365, L2022:9287 samt L2023:561, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Avgränsande arkeologisk förundersökning samt arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av boplatslämningar.Andreas Toreld, Stig Swedberg och Erik Vajking
2023:6Skepplanda L2021:2790, Ale kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från mesolitikum och metalltid.Andreas Toreld och Stig Swedberg
2023:7Vindpark Brattön Sälelund. Arkeologisk utredning steg 1 i Munkedals kommun, Västra Götalands län. Lägenhetsbebyggelse och utmarkslämningar från historisk tid.Annika Östlund, Lisa Börjesson Liljas och Stig Swedberg
2023:8Margreteberg 1:8, Vänersnäs socken, Vänersborgs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning: Kulturhistoriska lämningar från senare tid samt fyndplats för väneryxor.Stig Swedberg, Linda Jungbeck och Anton Larsson