FoU-projekt: Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel

Illustration av Kjellgren Kaminsky Architecture

(For English press here)

FoU-projekt är en vidareutveckling av studier av kulturmiljökompensation som utförts av Kulturlandskapet 2013-2015. Det nya projektet genomförs 2018-2019. Syftet är att undersöka, analysera och diskutera kompensation i planeringsprocesser med utgångspunkt från samtida detaljplaner i områden med riksintresse för kulturmiljövården. Det övergripande målet är att utveckla kunskap om hur nyckelaktörer arbetar med kulturmiljövärden med hänsyn till konkurrerande intressen, nationella krav och lokala policydokument.

I centrum för FoU-projektet finns tre teman:
1) ett lokalt tema om kulturmiljö, kompensation och styrmedel i detaljplaner,
2) ett nationellt tema om kulturbegrepp och kulturella ekosystemtjänster,
3) ett europiskt tema som sätter in kulturmiljökompensation i ett internationellt perspektiv.

Metodiken omfattar:
• Fallstudier av detaljplaner i områden med riksintresse för kulturmiljövården
• Begreppsanalys: En samtids- och idéhistorisk analys.
• Internationell workshop med inbjudna forskare.

Den praktiska nyttan ligger i utvecklingen av kunskap om hur nyckelaktörer arbetar med kulturmiljövärden. Fokuseringen på detaljplaner för att synliggör styrmedel och dess förmåga att ta tillvara kulturmiljövärden.

FoU-projektet finnas av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Forskare i projektet är Magnus Rönn (projektledare/Kulturlandskapet/Chalmers Tekniska Högskola), Kriser Olsson (Göteborgs Universitet), Susanne Fredholm (Göteborgs Universitet och Benjamin Grahn Danielson (Pica kulturarv). Knutet till projektet finns en referensgrupp bestående av Tony Axelsson (Göteborgs Universitet), Lars Jacobson (Länsstyrelsen i Västra Götalands län), Madeleine Seberbrink (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg)

Kontaktperson: Magnus Rönn

Workshop 16-17 september

16-17 september anordnades workshopen  Architecture, cultural environment and compensation in planning processes

Läs mer om denna och deltagarna på workshopens informationssida.

Dokument:

Ladda ned / Download Proceeding:
Cultural Heritage Compensation

av Magnus Rönn och Benjamin Grahn Danielsson

Finns även som bok i vår bokhandel
Also available in our Bookstore

Ladda ned artikel/Download article:
The Lindholmen Case

av Magnus Rönn

Ladda ned artikel/Download article:
Architecture, Heritage and Compensation

av Magnus Rönn

Ladda ned forskningsrapporten:
Arkitektur kulturvärde och kompensation

av Magnus Rönn.

Ladda ned forskningsrapporten:
Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsen

av Susanne Fredholm och Krister Olsson

Slutrapport till RAÄ 2020-05-16 här

Information om NAF Symposium 2019 här

Ladda ned inbjudan här

Ladda ned Workshop beskrivning här