Viggen 1:12 m fl, Nyskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län

Arkeologisk utredning

Bergvik Skog AB planerar att bygga skogsväg inom fastigheterna Viggen 1:12 m fl. I anslutning till exploateringsområdet finns kända fornlämningar i form av kolningsgropar och blästplatser. Länsstyrelsen har därför bestämt att Kulturlandskapet ska utföra en mindre arkeologisk utredning.

Vid utredningen framkom 17 ej tidigare kända lämningar. Dessa utgjordes av 16 kolningsgropar och en historisk husgrund, benämnda KUL 1720:1-17 och införda i FMIS som Nyskoga 134-150. Samtliga kolningsgropar utom en, KUL 1720:17 (Nyskoga 139), innehöll kol i botten. På grund av den tydliga formen har även denna registrerats som kolningsgrop. Samtliga saknade kol i vallen.

Husgrunden var belägen på sydvästra sidan av den ås där kolningsgroparna anlagts och i kanten av en våtmark. Kartstudier har inte givit några indikationer på att det skulle vara fråga om bebyggelse knuten till jordbruk, även om det inte kan uteslutas. Då alla grundelement saknas har det troligen rört sig om en timmerkonstruktion och stommen har flyttats från platsen. En möjlig tolkning är kolar- eller skogshuggarkoja.
Kolningsgroparna har registrerats som fornlämningar och den historiska husgrunden har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning.

Kontaktperson: Stig Swedberg

En av kolningsgroparna, KUL 1720:7, på Viggen.

Ladda ned rapport här