Tanumshede centrum

Tanumshede centrum står inför omfattande förändringar. Tillkomsten av Tanums Shoppingcenter kan förväntas påverka funktionen och aktiviteten i centrum. Frågan har aktualiserats genom den nya detaljplanen för Tanumshede centrum, se nedan.

Bakgrund

Agneta Stening, konstnär och konstkonsult, fick en inbjudan av Tanums kommun att delta i utvecklingen av ”Parken” i Tanumshede centrum. Arbetsgruppen bestod dessutom av företrädare för de olika avdelningarna inom kommunen – arbetsmarknadsenheten, mark & expo och tekniska kontoret – samt Vitlycke Museum. En workshop med inbjudna från Tanumshede centrums företagare, pensionärer med flera hölls på Vitlycke Museum för att brainstorma idéer. Kulturlandskapet föreslog två olika konstnärliga uppdrag till parken.

Kulturlandskapet har tidigare tagit fram ett förslag på en kulturvandring, Den röda tråden, och presenterat den för Tanums kommun. Vandringen är tänkt att ha sin utgångspunkt i de kulturlämningar och fornlämningar som finns i samhället samt knyta ihop centrum med det nya köpcentret.

Kontaktperson: Agneta Stening

I Tanums kommuns planprogram 20140513 står det bl a så här:

Konstnärlig gestaltning
För att förstärka Tanumshedes roll som en kulturbärande ort blir den konstnärliga gestaltningen en viktig del. Den bör givetvis vara synlig i Tanumshede centrum och kan ta sig uttryck på flera sätt. Exempelvis kan det röra sig om skulpturer, fasadutformning, ljuskonst och annat som lyfter de kulturella kvaliteterna i samhället. Extra viktigt är det att den konstnärliga gestaltningen blir framträdande på torget och längs Affärsvägen. Dessa är centrala platser som de flesta ortsbor besöker och planen ämnar att lyfta fram dem för att stärka Tanumshede centrum. Mer ingående frågor om utförande och karaktär på den konstnärliga gestaltningen på orten bestäms dock ej i detaljplanen.

Fyrbodals kommunalförbund är en samarbetsorganisation mellan 14 kommuner i Västra Götalands län. De arbetar med en rad frågor där de kan stärkas genom samverkan. Ett av dessa områden är kulturverksamhet och 2007 startade ett projekt om offentlig miljö som konstform. Från detta projekt kom bland annat styrdokumentet Offentlig miljö som konstform – Fyrbodalsmodellen. Det dokumentet innehåller en rad riktlinjer och råd om hur kommunerna ska hantera den konstnärliga gestaltningen i det offentliga rummet. Styrdokumentet menar att det till stor del handlar om att integrera konsten i det offentliga rummet och göra det en del av vår omgivning. Den kan då bidra till att göra samhället attraktivare genom att tillföra skönhet, eftertanke och stimulans. Den har också en undersökande roll i planeringsprocesser och kan vara en livgivare och katalysator för det offentliga samtalet. Det är kommunens roll att ta det långsiktiga ansvaret för helheten och de offentliga rummen och frågor om skönhet och gestaltning bör därför finnas med genom hela processen, från tidig planering till driftskedet.

Beslut togs i kommunstyrelsen 2011 05 04 att anta styrdokumentet. Kommunen har fört en dialog med konstnärscentrum Väst som representerar många av regionens konstnärer. Utifrån denna dialog hölls ett möte i mars 2014 på Tanums kommun om konstnärlig gestaltning ihop med den nya centrumplanen. Mötet summerades i ett dokument: Vandringen ”Den röda tråden”. Däri beskrivs den speciella plats Tanumshede ligger på, åsen med 100-tal gravar, mitt i ett världsarv. I samband med nybyggandet av bostäder och omformning av Centrum finns stora möjligheter att låta konsten vara det som kan förändra platsen till en omtalad och uppmärksammad ort där besökare kommer för att uppleva något mer än shopping.

En idé om upplevelsestig/led med stationer som förbinder Tanumshede Centrum (De röda åren) med Oppen Köpcentrum finns. Konsten berikar och förkortar promenaden. Idéer och förslag i planbeskrivningen ska ses som igångsättare och exempel på hur konstnärer skulle kunna jobba med konst integrerat i landskapet och kulturhistorien.

Parken Tanumshede Centrum – ”Rulla på”

I samband med arbetet av gestaltningen av parken i Tanumshede centrum kom fasaden på Hedemyrs varuhus upp till diskussion. I samtal och förhandlingar mellan konstkonsult Agneta Stening och fastighetsägare PeO Hedemyr skapades ett konstnärligt utsmyckningsprojekt. Agneta presenterade ett större antal konstnärer varav fyra konstnärer fick i uppdrag att göra enkla skissförslag till väggen, mot en ersättning. Fastighetsägaren fick i uppdrag att göra vissa förändringar, som att sätta igen fönster som inte användes, ta bort ett tak vid nödutgången mm.

En konstnär – Claudia Theel – valdes att vidareutveckla sitt förslag och sedan, efter godkännande, utföra sin gestaltning. Verket invigdes 29 september 2016 med en liten ceremoni. Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Broberg, fastighetsägare PeO Hedemyr, konstnär Claudia Theel samt konstkonsult Agneta Stening höll korta anföranden.

Parken Tanumshede Centrum – ”Kusinerna”

Under hösten 2018 kom skulpturerna med titeln ”Kusinerna” på plats. De är tillverkade i glasfiberarmerad plast. Konstnären som gjort skulpturerna heter Monika Gora. De är barnvänliga, oömma och möjliga att både sitta på och vara nära. Vid mörker när gatubelysningen tänds så tänds också skulpturerna!

Affärsvägen under utveckling

Affärsvägen

Tanums kommun har även avsatt medel för att göra Affärsvägen mera attraktiv och anpassad till framtida besöksbehov. Marcus Larsson, ML Projektledning, har fått uppdraget som projektledare att tillsammans med Parkgruppen ta fram förslag på ”anpassad” Affärsväg.