Grästorp 15:1 m fl, Grästorps kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning steg 1

Med anledning av att Grästorps kommun avser att bygga ett nytt aktivitetscenter inom fastigheterna Grästorp 15:1 m.fl., har Länsstyrelsen i Västra Götalands län givit Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning steg 1 inom området. Utredningen har bedrivits genom arkivstudier och fältinventering.

Utredningsområdet är beläget strax öster om Grästorp mellan Mjölån och Nossan, och utgörs av åkermark och skogsbeväxta partier. Omgivningarna är förhållandevis flacka med små höjdskillnader. Fornlämningarna i närområdet ger en bild av en rik järnåldersbygd.

Stora Västölet i Tengene socken och Lilla Västölet i Bjärby socken har ett gemensamt ursprung som en enda frälseägd by. Det äldsta omnämnandet är från 1419. Under historisk tid, fram till tidigt 1800-tal, har större delen av utredningsområdet utgjorts av obebyggd skogsmark. Under 1800-talet kom utredningsområdet att domineras av nyuppodlad mark och obesutten torp- och backstugebebyggelse.

Som ett resultat av utredningen har åtta lämningar mätts in. Dessa utgörs av två fornlämningar och sex övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningarna utgörs av två torplämningar (Tengene 68 och 72), och resterande lämningar av två lägenhetsbebyggelser (Tengene 69 och 71), tre hägnader (Tengene 70, 73 och 74) och ett gränsmärke (Tengene 75).

Kulturmiljövärdena inom området utgörs av lämningar efter 1700-, 1800- och det tidiga 1900-talets småskaliga agrara bebyggelse och intensiva markutnyttjande. Inom utredningsområdets skogspartier syns ännu spår efter nu igenlagda åkertegar. Dessa spår utgörs främst av diken som omgärdar flata partier, men i anslutning till backstugan Tengene 69 finns även vallar, stensträngar och rester efter så kallade havreåkrar. De här uppräknade agrara lämningarna är relativt sentida och har inte registrerats inom ramen för utredningen. De är dock värdefulla vittnesbörd om en period i landets historia som inte är så avlägsen i tid men desto mer avlägsen vad gäller levnadsförhållanden.

Vid besiktning av åkermarken gjordes inga iakttagelser, så som fynd av flinta eller kol/skärvsten. Några omfattande stenåldersboplatser finns troligen inte inom området, men det är tänkbart att lämningar efter mer tillfälliga vistelser kan finnas kring höjdlägena i den södra delen av området. I närområdet finns däremot gott om olika typer av järnålderslämningar vilket tyder på en fast och relativt sett stor befolkning vid denna tid. Det är tänkbart att det kan finnas lämningar från metalltid i relativt flacka partier samt kring låga impediment inom området.

I det fall exploateringsplanerna kvarstår föreslår Kulturlandskapet att en arkeologisk utredning steg 2 utförs inom berört område, i form av sökschaktning och metalldetektering. Kulturlandskapet föreslår vidare att de båda fornlämningarna, Tengene 68 och 72, i första hand får kvarligga orörda. Om så inte är möjligt bör de förundersökas efter att utredningsskedet avslutats.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.