Vindkraft Åndberg, Lillhärdal

Projekteringen av Vindpark Åndberg startade 2008 med framtagande av samrådshandling. Under de kommande åren genomfördes utredningar och en miljökonsekvensbeskrivning togs fram. Fram till 2013 bedrevs verksamheten av Rio Kulturkooperativ och du kan hitta mer information om denna fas av projektet här.

Efter 2013 har projektet administrerats av Kulturlandskapet. Under tiden fram till 2018 har kompletterande utredningar genomförts under 2013, 2014 och 2016. Underlag för tillståndsansökan avseende kulturmiljö och naturhänsyn har tagits fram. Till förhandlingen i mark och miljödomstolen september 2016 togs ett underlag avseende påverkan på riksintresseområde (Z 63) Lillhärdals kyrkby och fäbodar fram. I detta diskuteras även frågan om kompensationsåtgärder. Domstolen beslutar att de förslag till kompensation av kulturvärden som angivits i MKB:n omfattas av allmänvillkoret och att ytterligare kompensationsåtgärder inte anses befogade med tanke på att verksamhetens påverkan på kulturmiljön bedöms som begränsad.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Underlag för kulturmiljö till MMD