Arkeologiskt kunskapsuppbyggnadsprogram 2016

Nu är Kulturlandskapets arkeologiska kunskapsuppbyggnadsprogram färdigt och finns att ladda ner för läsning här.

EAA konferens – Vilnius, Litauen

Under september deltar Annika Östlund och Stig Swedberg från Kulturlandskapet på EAA:s konferens i Vilnius. De presenterar föredragen Digging for democracy respektive Cooking pits, formation processes and democracy. Du kan se presentationerna här.

Länk till konferensens websida

Greby – Bland fiskare, handelsmän och arkeologer

Greby gravfält i Grebbestad är det största gravfältet i Bohuslän. Totalt finns det mer än 180 synliga gravar, men det verkliga antalet är sannolikt betydligt större. Stig Svedberg berättar om undersökningarna som har gjorts.

Föredrag på Vitlycke museum 27 Juli kl 15.

Rapport för Aleklätten är klar

Nu är rapporten för AU Aleklätten klar. Du kan läsa mer på projektsidan.

FU Herrestad

Rapporten för arkeologisk förundersökning i Herrestad är klar och finns för nedladdning här.

Föredrag om hantverksplatsen på Greby

Torsdagen den 14:e april kl 17 på Tärnegården i Grebbestad håller Stig Swedberg ett föredrag om undersökningarna vid Greby. Vid dessa framkom bland annat flera ugnar som kan knytas till smideshantering. Fynden visar också på andra hantverk och platsen kan nog tolkas som en handels- och hantverksplats. Läget antyder att den också fungerat som en hamn. De preliminära dateringarna visar att platsen varit använd under en stor del av järnåldern. Läs mer om projektet här.

Visningar i kv Skepparen, Strömstad

Under oktober 2015 kommer de bevarade stadslagren på den Hedelinska tomten i Strömstad att undersökas. Det är första gången som Strömstads historia blir föremål för arkeologiska undersökningar. Välkommen på våra visningar:

Fredag 16/10 kl 12.30 och Onsdag 21/10 kl 17.00.

Samling vid Hedelinska tomten, hörnet Surbrunnsgatan och Norra Hamngatan.

Kontakt: Stig Swedberg
stig.swedberg@kulturland.se
0708-65 67 39

Läs mer om undersökningen av Skepparen här.

Knottfabriken i Lahälla

Knottfabriken i Lahälla är unik i sitt slag som den enda kvarvarande i Sverige. Miljön kring fabriken och själva stenbrottet är i sin helhet relativt välbevarad. Under 2012 utfördes arbete med dokumentation av lämningarna i och kring stenbrottet, samt skadedokumentation av de kvarvarande byggnaderna. Dessutom genomfördes ett antal intervjuer med boende i Lahälla och med andra informanter med anknytning till platsen. Det hela avslutades med en industrivandring och en ljussättning av stenbrottet och fabriken i september 2012. Nu är en rapport klar som redovisar resultaten av dokumentation, intervjuer och arkivstudier. Läs mer här.

Kulturlandskapets Stipendiefond

Föreningen för Kulturlandskapets Stipendiefond har beslutat tilldela Oscar Jacobsson medel för genomförande av projektet Översvämningens landskap: Klimatanpassning av åker och äng i det äldre odlingslandskapet. Läs mer här.

Arkeologisk utredning Ekenäs 1:168

Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ekenäs 1:168 i Blomskogs Socken, Årjängs kommun. Utredningen berörde till stor del lämningarna efter Poseruds torp, vilket kan knytas till skogsbruksverksamhet och odling under Gustavsfors bruksperiod. Även ett röse, en fyndplats för flinta samt ett stridsvärn vittnar om platsens mångfacetterade historia. Totalt registrerades tre fornlämningar, ett bevakningsobjekt och 14 övriga kulturhistoriska lämningar.

Se mer på projektsidan.