Lahälla stenbrott och knottfabrik

Ett konst- och kulturprojekt

Under 2012 påbörjades ett projekt inom Rio Kulturkooperativ för att belysa stenindustrins historia i norra Bohuslän. Sedan 2013 driver Kulturlandskapet projektet vidare, med samma personer i projektet som tidigare, och i samarbete med Lysekils kommun, markägarna Cheyenne och Fredrik Röckner, Folkets Hus i Brastad och Stångenäs Hembygdsförening.

Under sommaren 2012 utfördes en inventering och dokumentation av stenindustrilämningarna samt en skadedokumenation av byggnaderna. Du kan ladda ner rapporten här till höger.

Ett publikt arrangemang i Lahälla i september 2012 blev en succé. Över 300 besökare kom och deltog i en industrivandring. Besökarna fick se stenbrottet ljussatt, man lyssnade på föreläsningar om Lahällas historia och i stenbrottet ljöd knackningarna i berget som i gamla tider. Knottfabriken och brottet hade ljussatts av nyutexaminerade designelever från Design & Konsthantverksskolan i Göteborg. Agneta Stening, Annika Östlund, Ingegerd Johansson, Magnus Rönn och Stig Swedberg från Kulturlandskapet bidrog med kunskaper om historien och Martino Esqudeiro visade hantverket och berättade om stenhuggarlivet. Malin Franzéns film från industrivandringen kan du se nedan.

Kontaktperson: Agneta Stening

Du kan ladda ner rapporten från dokumentationen av stenindustrilämningarna och skadedokumentationen av byggnaderna här.

Knottfabriken i Lahälla.

Malin Franzens film från industrivandringen den 1 september 2012.

Tips! Läs mer på Rio Kulturkooperativs hemsida!

  • Här kan du läsa om förstudien för ett kulturreservat för stenindustrin, samt ladda ner förstudien.
  • Du kan också läsa mer om projektet Kulturscen.
  • Här kan du läsa mer om knottfabriken i Lahälla.
  • Boken Sten.doc av Åsa Algotsson och Stig Swedberg (2004 Rio Kulturkooperativ) kan du ladda ner som pdf här.

Ett Leader-projekt

Konst- och kulturprojektet i Lahälla fick en fortsättning i ett Leaderprojekt vilket avslutades under hösten 2014.

En ansökan gjordes till Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av knottfabriken. En ansökan gjordes också om medel från RAÄ/arbetslivsmuseer för att lägga om taket på fabriken. Remissvar från Lysekils kommun och Bohusläns Museum kan du läsa här.

I oktober 2014 deltog vi i Lysekils Kulturvecka i Brastads Folkets Hus med ett Berättarcafé. Stig och Ingegerd berättade om sina intervjuer samt förde ett samtal med publiken kring stenindustriepoken i Lahälla. Malin Franzens redigerade film från industrivandringen den 1 september 2012 premiärvisades. Margareta i Bônn Johansson från Hamburgsund sjöng och spelade. Under Kulturveckan hängde också en utställning med bilder och text från dokumentationen av Lahälla i Folkets Hus Brastad. Informationsskyltarna har därefter satts upp på transformatorstationen vid knottfabriken i Lahälla. Du kan se utställningsskyltarna här nedan.

Här kan du titta på Cecilia Wingårds uppmätningar av knottfabriken och tranformatorstationen i Lahälla.

Redovisning av projektet

Kulturlandskapet arbetar med att utveckla ett konst- och kulturprojekt i Bohuslän. Det övergripande syftet är att levandegöra stenindustrins lämningar i landskapet, synliggöra dess kvaliteter och lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden genom publika arrangemang.

Under 2012 genomförde kooperativet Konst-och kulturprojektet Lahälla. Detta syftade till att fokusera på miljön genom konstnärlig gestaltning av de materiella lämningarna. Ett andra syfte var att projektet skulle vara inledningen till en långsiktig utveckling av området som kombinerar ett kulturhistoriskt bevarande med en passande användning av stenbrottet. Projektet resulterade i två arrangemang, en industrivandring i Lahälla och en utställning på Folkets Hus i Brastad. Vid arrangemanget i Lahälla, den 1:e september 2012, deltog ungefär 300 personer. Intresset för arrangemanget visar på två saker. Den ena är fascinationen för det fortfarande mentalt levande kulturarvet knutet till stenindustrin. Det andra på hur fruktbart det är att låta konst och kulturhistoria mötas och därigenom skapa nya upplevelser, nya kunskaper.

Det aktuella projektet syftade till att inventera, dokumentera och levandegöra stenindustrins lämningar i landskapet vid Lahälla, synliggöra dess kvaliteter och lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden. I detta syfte ingick dokumentation av knottfabriken och stenbrottet som grund för en ansökan om byggnads- och industriminne, vilket ger goda förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av platsen och en utveckling av Lahälla till ett besöksmål i regionen av både lokalt och nationellt intresse. Fem mål angavs i ansökan:

1. Att sätta lämningarna i Lahälla i ett kulturhistoriskt sammanhang genom intervjuer av stenhuggare samt dokumentation av miljön och arkivstudier.

2. Att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av platsen som kulturmiljö, besöksmål med en ny varsam användning av stenbrottet som scen för event.

3. Att göra platsen tillgänglig och attraktiv för besökare genom gångvägar, trappor, skydd vid industribrunn och uppsättning av skyltar som informerar om miljön.

4. Att förmedla stenhuggarnas minnen från knottfabriken och stenbrottet till besökare genom guidade turer och stenindustrivandring som gör den lokala historien tillgänglig för skolundervisningen.

5. Att levandegöra miljön genom utställningar och hemsidor med ljudfiler från intervjuer och foton.

6. Att organisera en långsiktig förvaltning av platsen som genererar mervärde för såväl föreningslivet i området som kommunen och dess näringsliv. Det görs genom att kombinera kulturmiljöintresset med kommersiella arrangemang.

Delmål 1 har genomförts genom att intervjuer utförts, och kontakter för framtida intervjuer har tagits. Intervjuer i Dialekt- och ortsnamnarkivet har gåtts igenom. Intervjuerna har renskrivits. Svenska och internationella arkiv har eftersökts på information om gatstensfabriker. Arbetet har utförts av Kulturlandskapet.

Delmål 2 har genomförts genom att byggnadsinventering utförts och arbetsbeskrivning för renovering av fabriken har upprättats. En ansökan om byggnadsminnesförklaring har inlämnats. Områdets kulturmiljövärden har dokumenterats och värderats. Arbetet har utförts av Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur och ägare.

Delmål 3. Området är tillgängliggjort genom projektet och skyltar är framtagna för uppsättning på plats. Arbetet har utförts i samarbete mellan Lysekils kommun, markägarna och Kulturlandskapet.

Delmål 4. Material är framtaget som kan användas som grund för vandringar. Detta användes även vid det berättarkafé som anordnades i Brastads Folkets Hus den 9 oktober 2014. Materialet kan i framtiden kompletteras och utvecklas. Arbetet med Lahälla har uppmärksammats inom forskarvärlden och en internationell workshop om landskap och kulturlämningar kommer att hållas i Bohuslän. Arbete har utförts i samarbete mellan Folkets Hus i Brastad, Stångenäs hembygdsförening, Lysekils kommun och Kulturlandskapet.

Delmål 5 har uppfyllts genom framtagande av skyltar, och genom att dokumentation av industrivandringen och berättarcaféet gjorts tillgänglig på hemsidan. Arbete har utförts i samarbete mellan Folkets Hus i Brastad, Slogan, Ljud Nisse och Kulturlandskapet.

Delmål 6 har utförts genom att en utredning om framtida förvaltningsorganisation tagits fram. Resultatet har diskuterats i projektgruppen och en diskussion förs för närvarande med ägare, kommun och andra intressenter om utseendet på den framtida förvaltningen. Arbetet har utförts av ägare, Lysekils kommun, Ingemar Olsson och Kulturlandskpet.

Det utförda projektet har skapat nya kontakter mellan inblandade företag, forskarsamhället, kommun och länsstyrelse. Den utförda utredningen om organisation för en framtida förvaltning och den inlämnade byggnadsminnesförklaringen har skapat en grund för en framtida förvaltningsorganisation. Dokumentationsarbetet har visat på värdena i områdets historia. Under en relativt begränsad tidsperiod genomgick området stora strukturella förändringar. Genom stenindustrins framväxt förändrades människors levnadsvillkor, tankar och levnadsvanor radikalt under denna tid. Den starka kopplingen mellan arbetet och resten av samhällslivet bär med sig embryot till vårt nuvarande samhällssystem, där folkrörelserna har spelat en avgörande roll för framväxten av solidaritet och demokrati. Samtalen och intervjuerna ger exempel på hur det i stenhuggarfamiljerna fanns såväl yrkesstolthet, bildningslust och framtidstro. Samtidigt vittnar våra informanter om hur hårt livet var och hur kort vägen var mellan att ha tak över huvudet och mat på bordet till att, om olyckan var framme, hamna i misär.

Lahälla är en unik miljö på grund av knottfabriken. Stenhuggarsamhället Lahälla däremot har många gemensamma drag med andra stenhuggarsamhällen. En promenad från hamnplanen i Lahälla uppför backen förbi arbetarbostaden ”Kasern” och in i stenbrottet med knottfabriken är en promenad genom stenindustriepoken. Genom den genomförda dokumentation kan det också bli en vandring i materiella uttryck av stenindustrin. De kan sammanfattas i så motsatta begrepp som monopol och demokrati, utnyttjande och solidaritet, manligt och kvinnligt.

I ett framtida sammanhang där flera platser utgör delar av ett aktivt nyttjande av stenhuggarsamhällets kulturmiljö fyller en bevarad knottfabrik i Lahälla ett stort behov. Ingen annan plats kan visa på den speciella miljö där konflikten mellan arbetsstoltheten över ett gott hantverk och den degraderade produkten från en industri var som tydligas.

Projektorganisation

För planering och genomförande av projektet svarade en projektorganisation som bestod av följande personer:

Stig Swedberg, Kulturlandskapet: Ansvarig för kulturhistorisk dokumentation

Agneta Stening, Kulturlandskapet: Administrationsansvar och information

Magnus Rönn, KTH/Arkitektur: Projektansvar

Anna-Lisa Willhed, Brastads Folkets Hus: Ansvar för utställning och berättarcafé

Cheyenne Röckner, Lahälla Granit Marina AB: Ansvar för marknadsföring

Lars-Eric Gunnarsson, Stångenäs Hembygdsförening: Ansvar för medlemskontakter

Alla kostnader och intäkter finns dokumenterade i bokföringen och har granskats av revisor. Det uppkomna underskottet har täckts av Kulturlandskapet.

Partners