Bokenäs 161:1, Uddevalla kommun

Schaktningsövervakning av stenåldersboplats

Bokenäs 161:1 (L1970:7699) utgörs av en stenåldersboplats vilken registrerades som nr 144 i Göteborgsinventeringen. Vid revideringsinventering 1990 påträffades rikligt med slagen flinta i vägskärningen inom den norra delen av boplatsen. Boplatsen var även föremål för en antikvarisk kontroll 1994. Vid denna framkom måttligt med slagen flinta, samt brända ben och ett kulturlager.

Vid schaktningsövervakningen 2020 framkom fynd av slagen flinta i samtliga schakt, totalt 18 stycken. Samtliga fynd utgjordes av slagen flinta, de flesta var svallade, två var även vitpatinerade. Bland fynden fanns ett kärnuppfriskningsavslag samt ett avslag med retusch. Det senare hade en konkav retusch.

Inom undersökningsområdet är boplatsen borttagen, men i övriga delar kvarligger den med oförändrat skydd.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Ladda ned rapporten här.