Tanum 2262, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk kontroll

Inom fornlämningen Tanum 2262, en boplats, fanns ett hus i dåligt skick som fastighetsägaren önskade riva. Syftet med undersökningen, en arkeologisk kontroll, var att förhindra att fornlämningen skadades i samband med rivningsarbetet. Arbetet utfördes under februari 2020.

Kulturlandskapet bedömer att såväl beställare som entreprenör har utfört arbetet helt enligt de diskussioner om försiktighet som fördes innan arbetet startade, samt uppfyllt de begärda säkerhetsåtgärderna. Boplatsen kvarligger med oförändrad beskrivning och skydd.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten.