Fjällbacka 163:1, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län

Kulturmiljöutredning: Dokumentation av stenindustriella lämningar på Källvikshöjden

På uppdrag av Tanums kommun har Kulturlandskapet genomfört en kulturmiljöutredning i form av dokumentation av stenindustrilämningar på Källvikshöjden i Fjällbacka. Skälet till detta är att kommunen planerar anläggande av arbets- och serviceväg upp till nytt vattentorn. Dokumentationen omfattar inmätning och beskrivning av ett urval av enskilda objekt samt en detaljerad områdesbeskrivning.

Området tolkas främst som ett småbrottsområde. Brotten innehåller flera produktionstekniska detaljer såsom kil- och borrhål, arbetsplatser med putsskärv samt kranhål. Det finns också flera former av vägkonstruktioner, samt mycket skrotsten. Vissa typer av avfall innebär att åtminstone gatstensproduktion kan styrkas. Området är komplext och visar ett långvarigt och intensivt bruk. Platsen har brukats åtminstone från slutet av 1800-talet till 1940-talet.

De enskilda objekten bildar tillsammans en välbevarad helhet med flera olika ingående strukturer, vilket sammantaget bidrar till områdets höga kulturhistoriska och pedagogiska värden. Området är visuellt mycket tydligt, och det är lätt att förstå arbetsmomenten. Det sammanhängande vägnätet och utlastningsvägarna kopplar samman småindustriområdet med samhället nedanför med stenhuggarbostäder och utskeppningskajer. Den centrala placeringen av lämningarna i Fjällbacka kopplar till näringens vikt för samhället.

Kulturlandskapets bedömning är att stenbrottsområdet på Källvikshöjden har ett högt bevarandevärde. Området är registrerat i Kulturmiljöregistret som småindustriområde L2020:1487.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten.

Tyvärr finns inte möjlighet ännu att lägga upp rapporter från frivilliga uppdrag på Fornsök. Om du önskar en högupplöst version av rapporten kan du kontakta Kulturlandskapet.