Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning. En fyndplats och en hägnad

Uppdragsgivaren önskar upprätta ny detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 för att kunna uppföra nya bostäder. Länsstyrelsen gav därför Kulturlandskapet i uppdrag att utreda ifall okända fornlämningar finns inom området.

Som ett resultat av utredningen har två övriga kulturhistoriska lämningar registrerats inom utredningsområdet: I första schaktet påträffades fyra flintavslag som registrerades som en fyndplats, L2019:6341, och i östra delen av utredningsområdet mättes en stengärdesgård in, L2019:6340. Förutom dessa har Kulturlandskapet fastställt att inga lämningar av forntida karaktär finns bevarade på platsen. Området kring fyndplatsen var påtagligt stört av sentida aktivitet, bedömningen gjordes att eventuella anläggningar som funnits här därmed blivit förstörda. Inga fortsatta åtgärder föreslås inom nu aktuellt utredningsområde.

Kontaktperson: Linda Wigert

Här kan du ladda ner rapporten.