Kville-Rörvik 1:38 m.fl., Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning. Stengärdesgårdar och ett stenbrott längs väg 900

Trafikverket planerar att anlägga en ny gång- och cykelväg längs väg 900 mellan Hamburgsund och Slottet, Tanums kommun. Länsstyrelsen gav därför Kulturlandskapet i uppgift att utreda ifall fornlämningar skulle komma att påverkas av arbetsföretaget, samt att lämna en antikvarisk bedömning av ett par stenmurar och en äldre vägsträckning som fanns inom utredningsområdet.

Som ett resultat av utredningen registrerades två övriga kulturhistoriska lämningar i Kulturmiljöregistret: ett stenbrott (L2019:6076) samt en hägnad i form av en stengärdesgård (L2019:6184). Enstaka flintfynd påträffades i omrörda lager och ansågs för få för att utgöra fyndplatser i antikvarisk mening.

Kulturlandskapet anser att utredningen längs med väg 900 har klarlagt att inga fornlämningar finns inom utredningsområdet. Det är däremot önskvärt att de två övriga kulturhistoriska lämningarna samt kvarvarande delar av den äldre landsvägen behandlas med omtanke. Om det är möjligt bör de undvikas vid ett eventuellt byggnadsföretag.

Stengärdesgårdar i anslutning till jordbruksmark åtnjuter biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §. Detta innebär att de inte får täckas över eller tas bort. Ansökan om dispens från biotopskyddet skickas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Linda Wigert

Här kan du ladda ner rapporten.