Norra Backa 1:3, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning steg 1

Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk utredning steg 1 inför planområde för fritidshus samt väg och parkering inom Norra Backa 1:3 i Tanums kommun. Delar av planområdet har utretts tidigare. Aktuell utredning omfattar utökat planområde samt väganslutning.

Vid inventeringen framkom 10 lämningar i form av stengärdesgårdar, stenbrottslämningar och en fossil åker, sannolikt en så kallad havreåker från andra halvan av 1800-talet. Samtliga nyframkomna lämningar bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. Lämningen Kville 1429, en stensättning, har besiktigats. Antikvarisk status föreslås ändras till möjlig fornlämning.

Ett parti av utredningsområdet provtogs avseende markkemi. Resultaten visar på förhöjda värden av såväl MS som fosfater, vilket tyder på att någon slags boplats är för handen. Dessutom framkom kol i fyra av proverna samt ett avslag av flinta.

Kulturlandskapet föreslår att hänsyn visas mot nyregistrerade övriga kulturhistoriska lämningar i det fall exploateringsplanerna kvarstår. Önskan om hänsyn gäller även andra kulturlämningar i området såsom stengärdesgårdar i aktuell gräns samt äldre vägsträckningar. Om lämningen Kville 1429 berörs av exploateringsplanerna föreslås en arkeologisk utredning steg 2 för att avgöra antikvarisk status. Om de partier som gett utslag i markkemianalysen berörs av exploaterinsgplanerna, bör sökschaktning ske här inom ramen för en utredning steg 2. I övrigt föreslås inga ytterligare åtgärder inom en utredning steg 2.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap I Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen. Stengärdesgårdar i anslutning till jordbruks mark åtnjuter biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §. Detta innebär att de inte får täckas över eller tas bort. Ansökan om dispens från biotopskyddet skickas till länsstyrelsen.

Kontakt: Annika Östlund

I oktober 2019 utfördes en arkeologisk utredning steg 2 av Kville 1421, en möjlig stensättning. Syftet var att fastställa antikvarisk status inför vidare exploatering. Utredningen kunde dock visa att Kville 1421 inte utgörs av en stensättning, utan snarare ett sentida röjningsröse.

Du kan ladda ner rapporten från steg 1 som lågupplöst pdf här.

Här kan du ladda ner rapporten från utredning steg 2.