RAÄ 242:1 och L2019:4374, Skredsviks socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning av en hög och en stensättning

Kulturlandskapet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Skredsvik 242:1, en gravhög. Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningen inför fortsatt planering och prövning av nybyggnation.

Undersökningen har utförts genom att fyra schakt tagits upp. Härvid påträffades en tidigare oregistrerad stensättning, 3,5 meter i diameter och bestående av stenar lagda i minst två lager mot en större mittsten. Stensättningen bedöms som fornlämning, och har registrerats under lämningsnummer L2019:4374. I övrigt var schakten tomma på såväl fynd som anläggningar. Kulturlandskapet anser att båda fornlämningarna bör kvarligga. Om fortsatt exploatering berör fornlämningarna bör de undersökas vidare.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.

Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) samt genom Miljöbalkens och Skogsvårdslagens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Lisa B Liljas

Här kan du ladda ner rapporten.