Seläter Camping, Norrkärr 1:223, Skee socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inom detaljplan för Seläter campings verksamhetsområde

Bakgrund
Strömstads kommun planerar att möjliggöra byggnation av hotell, lekland och stugby inom och i anslutning till Seläter camping, fastigheten Norrkärr 1:223, Strömstads kommun. Kulturlandskapet fick i uppgift att utföra en arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämningar berörs av ett planerat arbetsföretag. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet, men även fastställa antikvarisk status för Skee 28:1, 28:2 och 31:1-3.

Utredningen
Totalt öppnades 42 schakt. 32 av dessa inom utredningsområdet och 10 vid Skee 28:2 och Skee 31:1-3. Av de 32 schakt som öppnades inom utredningsområdet innehöll 12 fynd i form av flinta, totalt 27 fynd.

2 schakt innehöll eldanläggningar i form av härdar. Dessa registrerades som nya lämningar: L2019:1914 och L2019:1915.
Av Skee 28:1 (L1968:4015), en potentiell gravhög, återstår inga synliga tecken ovan jord och fornlämningens antikvariska status anses vara förstörd. På platsen står idag istället en stor ek och en campingstuga.

Under schaktningen vid Skee 28:2 (L1968:4100), en potentiell stenåldersboplats, framkom ett antal slagna flintor samt två eldanläggningar: en härd och en kokgrop. Området bedöms som mycket intressant i egenskap av potentiell boplats och dess tidigare avgränsning utökades något söderut. Antikvarisk bedömning är att fornlämningen är ett boplatsområde.

Vid platsen för Skee 31:1-3 (L1968:4677), tre potentiella gravhögar, gick inga tydliga högliknande lämningar att urskilja. Området består av en mindre ås/vägbank som löper intill en bäck. På åsen påträffades en kolningsgrop i ett schakt och ett antal flintavslag i ett annat. Kolningsgropen registrerades som en ny lämning (L2019:1917). Då fyndplatsen för flintan intill berg och färskvatten indikerar möjligheter till längre vistelse på platsen, registrerades dessa som en ny boplats (L2019:1918).

Kontakt: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner utredningsrapporten.

Analysrapporter