Trankärr 2:1 och del av Rostock 2:2, Romelanda socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att utreda ett område inom Romelanda socken åt Samgräv Maskinförmedling AB. Området är beläget nära Grinsvalls gamla bytomt och omfattar delar av den odlade marken samt betesmark tillhörande Grinsvall Nedre. Grinsvall är omnämnd första gången 1568, då som Grimswald. Det var den minsta byn i socknen enligt mantalsberäkningen i jordeboken från 1601, bara ett halvt mantal. Detta var fördelat på en kvart vardera för övre och nedre Grinsvall.

Utredningsområdet utgörs av en dalgång mellan två höjder, Aleklätten i norr och Lindeberget i söder. I direkt anslutning till utredningsområdet finns en fornborg (Romelanda 10) med två stensättningar (Romelanda 67:1 och 2), samt by-/gårdstomten efter hemmanet Grinsvall Nedre (Romelanda 93).

Vid utredningen inventerades hela området avseende fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och 24 schakt och 14 provgropar togs upp. Sammanlagt 12 hägnader i form av stengärdesgårdar identifierades. I två schakt och en provgrop framkom fynd av flinta i form av avslag (av vilka ett slagits ur en slipad yxa) samt splitter. Som ett resultat har fem övriga kulturhistoriska lämningar rapporterats till FMIS. Dessa utgörs av två hägnadssystem, två hägnader samt en fyndplats för flinta.

Det kan konstateras att människor har vistats inom området under stenålder, men att dessa vistelser har varit av mycket tillfällig och lågintensiv karaktär. Vad som däremot framkommit är strukturer knutna till gårdstomten. Hemmanet Grinsvall är säkert belagd 1568, och framgår av kartor från 1600- och 1700-tal. Från 1800-talet finns annat arkivmaterial. Under tidigt 1900-tal överges först gården och därefter odlingsmarken. En del av de hägnader som framkom vid utredningen saknar praktisk betydelse under 1900-tal, men avgränsar olika ytor som framgår av kartan från 1785.

På ekonomiska kartan från 1934 sammanfaller den södra ägogränsen med sockengränsen mellan Romelanda och Ytterby. På storskifteskarta från 1785 löper dock sockengränsen i en rak linje tvärs över de södra delarna av ägorna. Detta att Grinsvall ligger i anslutning till – och på båda sidor om – en sockengräns kan tolkas som att Grinsvall är sent och perifert upptagen, kanske inte mycket tidigare än det tidigaste belägget. Några rötter ner i förhistorisk tid har gården helt säkert inte.

Utredningsområdet omfattar framförallt i norr och öster ytor med utpekade naturvärden i form av bland annat ett bryn med ädellövsinslag, en sumplövskog med hög andel död ved samt en ekrik blandskog bitvis klassad som nyckelbiotop. Dessa ytor har dock under den tid kartmaterialet omfattar utgjorts av öppna betesmarker, kanske med enstaka inslag av lövträd, och området med alsumpskog har troligtvis inte varit så fuktigt som nu. Det är tankeväckande att narurlandskapet är så pass föränderligt.

Kulturlandskapet föreslår inga fortsatta arkeologiska åtgärder. I det fall exploateringen genomförs föreslår Kulturlandskapet att hänsyn visas mot hägnaderna och hägnadssystemen genom att bevara dem, alternativt återställa (delar av) dem efter genomförd exploatering. I det fall exploateringen berör gårdstomten Romelanda 93:1 bör arkeologiska undersökningar utföras här.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.