Under 2014 vann Kulturlandskapet en offentlig upphandling om att tillhandahålla konsulttjänster inom kulturmiljövård och byggnadsvård med syfte att ta fram kulturmiljöutredningar, arkeologiska utredningar och byggnadsvårdsplaner. Avtalet löpte från våren 2014 till våren 2017. Du kan läsa mer om dessa uppdrag här.

Kulturlandskapet fick även i uppdrag av Hammarö kommun att revidera och uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Syftet med revideringen var att:

  • Skapa ett användarvänligt planeringsunderlag som kan ge råd och stöd vid planering och bygglovsgivning.
  • Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer.
  • Öka förståelsen och intresset kring kulturmiljöer inom kommunen så att de ses som en tillgång.
  • Få klarhet i hur området kring Hammars udde kan utvecklas för att på bästa sätt säkerställa riksintressets syften.
  • Öka kunskapen om kulturmiljöerna kopplade till skärgården och hur dessa bäst kan bli en del i utvecklingen av skärgården.
  • Göra arbetet lättillgängligt via kommunens hemsida.
  • Ge råd och riktlinjer för hur kulturmiljöer kan bevaras eller utvecklas.

Arbetet med kulturmiljöprogrammet pågick från våren 2014 till hösten 2017, med avbrott för samrådsfas. Kulturmiljöprogrammet hittar du här på Hammarö kommuns hemsida, eller sök på kommunens hemsida under rubrikerna Boende & miljö / Mark & plan / Samhällsplanering / Kulturmiljöprogram.

Kontaktperson: Cecilia Wingård