Konsulttjänster inom kulturmiljövård, Grums kommun, Värmland

Under 2016 vann Kulturlandskapet en offentlig upphandling om att tillhanda konsulttjänster till Grums kommun. Avtalet löper på två år med förlängning på ett år. Uppdraget omfattar kulturmiljöutredningar inom arkeologi och inom ramen för MKB samt att ta fram kulturhistoriska utredningar och landskapsanalyser och bedöma konsekvenser av utbyggnadsförslag.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Vy över Vänern

Kulturmiljöutredning Karlberg 2:266

I oktober 2016 fick Kulturlandskapet i uppgift att utföra en kulturmiljöutredning över del av fastigheten Karlberg 2:266. I uppdraget ingick en översiktlig syn på plats samt arkivarbete för att bedöma om det finns några kulturlämningar inom området.

Efter analys av arkivmaterial och fältresultat framstår det som mindre troligt att det finns okända kulturlämningar inom området. Kulturlandskapet rekommenderar inga vidare åtgärder avseende kulturmiljön.

Utsnitt ur Häradsekonomen

Kulturmiljöutredning Gamla Slottsbron 1:1

I oktober 2016 fick Kulturlandskapet också i uppgift att utföra en kulturmiljöutredning över del av fastigheten Gamla Slottsbron 1:1. I uppdraget ingick en översiktlig syn på plats samt arkivarbete för att bedöma om det finns några kulturlämningar inom området.

Efter analys av arkivmaterial och fältresultat stod det klart att det finns kulturlämningar inom området. Kulturlandskapet rekommenderar att området inventeras i sin helhet. Särskild vikt bör läggas vid gravar i höjdlägen, hällristningar, boplatslämningar vid strandkanten samt  stenindustrilämningar.

Gamla Slottsbron 1:1

Bebyggelseantikvarisk vägledning inför detaljplan Borgviks hamnområde

I arbetet med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Borgviks hamnområde identifierade kommunen behov av vägledning genom byggnadsantikvarisk kompetens. I november 2016 fick Kulturlandskapet därför i uppdrag att i samarbete med SBK Värmland ge råd och stöd och vara behjälplig vid bedömning av gestaltningsförslag och utformning av eventuella skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta arbetet resulterade i ett antal råd rörande hantering av befintlig äldre respektive ny planerad bebyggelse.

Borgvik. Foto Per Pixel.

Kulturmiljöutredning Karlberg 2:8 och 2:19

I juni 2017 fick Kulturlandskapet i uppgift att utföra en kulturmiljöutredning över del av fastigheterna Karlberg 2:8 och 2:19. I uppdraget ingick en översiktlig syn på plats samt arkivarbete för att bedöma om det finns några kulturlämningar inom området.

Efter besiktning i fält konstaterar Kulturlandskapet att redan genomförda exploateringar i området har påverkat möjligheten av uppleva gravarna här, men att de större sambanden mellan landskapet och de respektive gravgrupperingarna inte är störda. Den föreslagna exploateringen bedöms dock förstärka denna process. Kulturlandskapet föreslår att kommunen låter ta fram en plan för hur delar av området kan bevaras och utvecklas innan ytterligare exploatering genomförs. En aspekt av detta är också att inte försvåra tillgängligheten för allmänheten till fornlämningarna.

Gränsmärke på Karlberg