Konsulttjänster inom kulturmiljövård och byggnadsvård, Hammarö kommun, Värmland

Våren 2014 vann Kulturlandskapet en offentlig upphandling om att tillhandahålla konsulttjänster inom kulturmiljövård och byggnadsvård med syfte att ta fram kulturmiljöutredningar, arkeologiska utredningar och byggnadsvårdsplaner. Avtalet löpte på två år och med förlängning har vi tillhandahållit tjänster till Hammarö kommun till våren 2017.

Cecilia Wingård, Annika Östlund och Andreas Toreld utförde uppdragen åt Hammarö kommun.

Kontaktperson: Annika Östlund

Nolgård 1:344

Kulturlandskapet fick i januari 2015 i uppdrag av Hammarö kommun att ge ett utlåtande gällande om bostadshuset på Nolgård 1:344 måste rivas eller om det finns några alternativ.

Önskvärt vore att byggnaden fick vara kvar och även restaureras. Men av flera orsaker, bland annat byggnadens dåliga skick, placeringen i anslutning till ett industriområde samt mellan vägar (varav en hårt trafikerad) försvåras dock detta.

Om byggnaden ska rivas bör hammarö kommun låta genomföra en rivningsdokumentation av huset med uppmätning, fotodokumentation samt insamling av historiska fakta.

Nolgård 1:344

Bärstad, Hallersrud 1:67

Med anledning av att Hammarö kommun har en ny detaljplan på gång för ny förskola på Bärstad, Hallersrud 1:67, fick Kulturlandskapet i uppdrag att inkomma med en bedömning angående kulturmiljön.

Fältbesiktning utfördes i december 2015. En besiktning av de två stensättningarna Hammarö 67 och 68 gjordes.

Hammarö 67 var vid besiktningstillfället belägen på ett hygge, med rishögar placerade på den och hjulspår i omedelbar anslutning till graven.

Hammarö 68 kunde inte identifieras med säkerhet. Den skulle vara belägen i en kraftledningsgata. Vid besiktningstillfället kunde konstateras att ledningen blivit markförlagd relativt nyligen. Det är möjligt att stensättningen blivit förstörd vid markarbetetena, eller att den var felinprickad från början.

Några tidigare okända fornlämningar eller ytor lämpliga för boplatser kunde inte upptäckas inom området. Däremot rekommenderar Kulturlandskapet att Hammarö 67 och 68 blir föremål för arkeologiska undersökningar innan verksamheten i området helt utplånar gravarna.

Stensättningen Hammarö 67.

Djupängen Mörmon 5:33

Med anledning av planerat äldreboende inom Mörmon 5:33, fick Kulturlandskapet i uppdrag av Hammarö kommun att inkomma med en bedömning angående kulturmiljön i området. Fältbesiktning utfördes i maj 2016. Två tidigare kända stensättningar, Hammarö 54 och 55, besiktigades och nya inmätningar gjordes. Dessutom framkom ett antal röjningsrösen, platsen för en backstuga samt en tjärdal. Tjärdalen har fått RAÄ-nummer Hammarö 193.

Bedömningen gjordes att det troligen inte är nödvändigt med en arkeologisk utredning. I det fall området där tjärdalen och de eventuella lämningarna efter backstugan är belägna kommer att omfattas av exploateringsplanerna, föreslår Kulturlandskapet att en kulturmiljöutredning genomförs.

Tjärdalen Hammarö 193.