F. d. badrestaurangen Badis, Fjällbacka, Tanums kommun

Kulturmiljöanalys

Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Tanums kommun och konsultfirman Pro Natura att göra en kulturmiljöanalys av den f.d badrestaurangen Badis i Fjällbacka, Tanums kommun, detta som underlag till MKB i anknytning till en ny detaljplan. Detaljplaneområdet utgörs av de norra delarna av Fjällbacka hamn och inbegriper förutom Badis även Stora Kajen, Richters f.d. konservfabrik, ett äldre bostadshus samt Fjällbacka avloppsreningsverk. Då delar av Fjällbacka utgörs av Riksintresse för Kulturmiljövård måste den föreslagna utvecklingen av området avvägas mot de bevarandevärden som finns på platsen för att se om det finns risk för påtaglig skada på riksintresset. Analysen utfördes under maj 2016 och metoden DIVE användes.

Kontaktperson: Cecilia Wingård