Hamburgsund 3:1, 3:199, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inom detaljplan för Hamburgsunds verksamhetsområde

Bakgrund

Tanums kommun avser att utveckla detaljplan för verksamheter i Hamburgsund. Inom planområdet fanns en känd fyndplats, RAÄ Kville 1419, som bedömdes kunna indikera en okänd fornlämning i form av en boplats. Området är beskrivet av Alin som boplats 215 i Kville socken och registrerat som Kville 414 i Göteborgsinventeringen. Alin beskriver fyndplatsen som åkern NV om korsningen mellan landsvägen och vägen till Ejgdestämmen. Fynden som framkom vid det tillfället bestod av kärnor och spån samt keramikskärvor.

Utredningen

Totalt öppnades 11 schakt vid utredningen. I samtliga schakt utom nummer 2 framkom fynd av slagen flinta. Den övriga flintan i schakt 3 var möjligen naturlig. Totalt framkom 47 fynd till en sammanlagd vikt av 235 gram. Fynden framkom på cirka 0,15 meters djup under det tunna humuslagret. Ett fåtal av flintorna var svallade och patinerade. Finkornig flinta dominerade. Bland fynden kan nämnas ett avbrutet och bränt fragment av en spånpilspets typ C och ett avslag med nötning vilka framkom i schakt 5. I schakt 6 framkom ett avslag med slipyta och i schakt 11 ett sidofragment från en spånkärna. Tillsammans med förekomsten av splitter i schakt 7 och 8 visar det att flintslagning förekommit på platsen.

Genom fynden kunde utredningen bekräfta indikationerna på en förhistorisk boplats. Höjden över havet utesluter en datering tidigare än mellanneolitikum. Det enda daterande föremålet, spånpilspetsen, är mellanneolitiskt.

Inom utredningsområdets norra del registrerades en vägbank, L2019:1286. Vägbanken var cirka 2 meter bred och upp till 0,7 meter hög. Den var uppbyggd av natursten. Vägbanken motsvaras av den dåtida väg till Ejgdestämmen som Alin nämner. Vägbanken bedöms som övrig kulturhistorisk lämning.

Kontakt: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten här.