RAÄ Spekeröd 16:1 och 136:1, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning inom detaljplan Spekeröds handelsområde

Stenungsund kommun avser att detaljplanera ett område för verksamheter vid Spekeröds handelsområde. Den föreslagna detaljplanen innebär att Spekeröd 16:1 och stora delar av den kvarvarande delen av Spekeröd 136:1 berörs. Förundersökningen av Spekeröd 136:1 syftade till att avgränsa fornlämningen inom detaljplaneområdet. Bedömning av Spekeröd 16:1 avsåg att ge ett bättre beslutsunderlag inför ett eventuellt borttagande.

Vid bedömningen av Spekeröd 16:1 rensades garven fram och grässvålen torvades av inom en del. Bedömningen är att fornlämningen är korrekt beskriven i Fornreg men att lägesangivelsen är något felaktig.

Förundersökningsområdet för Spekeröd 136:1 kan topografiskt delas in i en södra platå belägen på cirka 20 meter över havet och en norra belägen på mellan 23 och 27 meter över havet. Vid förundersökningen togs 15 schakt upp. Det framkom inom dessa 10 anläggningar. Dessa bestod av härdar, gropar, kokgrop och kulturlager. Vidare framkom slagen flinta och keramik. Fyra kolprover daterades. Tre av dessa hör till äldre järnålder och en till mellanneolitikum. De metalltida dateringarna kommer från södra och östra delen av förundersökningsområdet. Den mellanneolitiska kommer från norra delen. Dessa resultat stämmer väl överens med vad som framkom vid den tidigare delundersökningen av Spekeröd 136:1. Vid den framkom flera anläggningar daterade till äldre järnålder inom område C vidare fastställdes det att fanns en flintslagningsplats norr därom. Förundersökningens resultat stämmer väl med den tidigare beskrivningen av boplatsen. Däremot sträcker sig boplatsen längre åt sydväst och väst än vad som angivits i Fornreg. Avgränsningen av kvarvarande del av Spekeröd 136:1 mot tidigare undersökt område C inom fornlämningen var svårare att fastställa.

Inom förundersökningsområdet framkom en fossil åkermark och en historisk husgrund. De har registrerats som L2019:1090 respektive L2019:1091, övriga kulturhistoriska lämningar.

Kulturlandskapet anser att båda fornlämningarna ska undersökas om föreliggande detaljplan antas. De övriga kulturhistoriska lämningar som framkom bedöms dokumenterade genom förundersökningen och kräver inga ytterligare antikvariska åtgärder. Föreslaget undersökningsområde för Spekeröd 16:1 omfattar förutom själva stensättningen även en yta på 7 x 7 meter runt om stensättningen. Föreslaget undersökningsområde för Spekeröd 136:1 omfattar förutom ej undersökta delar även del av det tidigare undersökta område C för att tydliggöra den avgränsningen, totalt en yta på cirka 1 300 m2.

Kontakt: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten här.

Analysrapporter