RAÄ 378 och 379, Fryksände socken, Torsby kommun, Värmlands län

Arkeologisk förundersökning av by-/gårdstomt och blästplats från tidigmodern tid

Torsby bostäder har planer på att bebygga ett område längs Röjdan. Som ett led i planeringen har Kulturlandskapet utfört en arkeologisk förundersökning. Två fornlämningar som framkom vid utredning 2015 berördes: Fryksände 378 bedömdes som en smedja efter utredning och Fryksände 379 som en gårdstomt.

Vid förundersökningen av Fryksände 378 framkom intill smedjan flera gropar varav en undersöktes. Den innehöll järnslagg och hårt bränd lera. Formen och fynden visar att det rör sig om en lågteknisk järnframställningsugn. Inom områdets nordöstra del framkom även en rund byggnad, kanske ett sentida lusthus eller en del av den dansbana som ska ha legat på platsen. I anslutning till denna framkom mycket fynd av kapsyler och krossat glas. Vid avgränsning av fornlämningen åt söder, ned mot älven, framkom flera fundamentstenar, även bland dessa dominerade fynden av kapsyler och glas.

Förundersökningen av Fryksände 379 resulterade i att flera partier av kulturlager registrerades. I kulturlagret fanns kol, slagg, porslin, rödgods, buteljglas, grönt planglas, brända ben och kritpipsdelar. Inom ytan framom även rester av en husbyggnad med eldstad och delar av golvet.

Vid genomgång av historiskt kartmaterial framgår det att det ska ha funnits en byggnad på platsen någon under perioden mellan 1660 och 1850. Denna korta tidsrymd gör platsen extra intressant att undersöka då det kan belysa byggnadsskick, social status och bygdens förhållande till bruket genom en enskild gård.

Om Torsby bostäders önskemål om att bebyggelse på ytan kvarstår bör fornlämningarna bli föremål för vidare undersökning.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.

Analysrapporter