Konsult vindkraft i Årjängs kommun 2007-2019

På uppdrag av Rabbalshede Kraft AB och Eolus Vind AB har Kulturlandskapet (tidigare Rio Kulturkooperativ) genomfört konsultuppdrag för tre vindkraftparker i Årjängs kommun. Arbetet har innefattat lokaliseringsstudie, samrådshandlingar och möten, utredningar och bedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, siktanalyser och landskapsanalyser. 

2007

En förstudie för planerad vindkraft i Årjängs kommun beställs och utförs som en lokaliseringsstudie där utpekade möjliga vindparker bedöms avseende ekonomi, miljönytta och påverkan på riksintressen och kultur- respektive naturvärden. En kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning för Årjäng NV och SV tas fram.

2008

En samrådshandling tas fram till projekt Årjäng NO, projektpersonal deltar även i samrådsmöten.

2009

En miljökonsekvensbeskrivning för Årjäng NV färdigställs under året.

2010

Inom projekt Årjäng NV utförs inventering av skogshöns och kompletterande arkeologisk utredning samt naturvärdesbedömning.

En kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning utförs på grund av förändrad parklayout inom Årjäng NO.

Miljökonsekvensbeskrivningar för Årjäng SV respektive Årjäng NO färdigställs under året.

2011

Inom projekt Årjäng NV görs en studie av flygvägar för smålom.

En analys av hur Årjäng NV och SV kunde påverka turism och friluftsliv inom riksintresseområde för friluftsliv utförs som en komplettering av inlämnad MKB för de respektive projekten.

Inom Årjäng SV genomförs en inventering av fladdermöss, nattskärra och smålom. På grund av ändrad parkstorlek utförs också en kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning.

Inom Årjäng NO genomförs en inventering av smålom och fladdermöss.

2012 – 2013

Ett samrådsunderlag tas fram för projekt Årjäng NV etapp 2, projektpersonal deltar även i samrådsmöten. En kulturhistorisk utredning och naturvärdesbedömning utförs, och en miljökonsekvensbeskrivning sammanställs. Efter projektsamråd med länsstyrelsen framkom också ett önskemål om en landskapsanalys utifrån projektets påverkan.

2014

Kulturlandskapet utför besiktningar och rådgivning i samband med byggnationen av vindpark Årjäng NV etapp 1. Uppdraget innefattar bland annat bedömning av hänsynsavstånd till natur-och kulturmiljöer, men också bedömning av eventuella skador på natur- och kulturmiljön med anledning av mindre förändringar vid utformningen av parken, exempelvis utökade lagerytor eller omläggning av vägar. Varje bedömning rapporteras till uppdragsgivaren genom en dagboksrapport. Efter avslutat projekt genomförs en slutbesiktning och informationen sammanställs i rapportform.

2016

Kulturlandskapet utför besiktningar och rådgivning i samband med förändringar av parkutforming för projekt Årjäng NV etapp 2. Uppdraget innefattar bland annat  bedömning av hänsynsavstånd till natur-och kulturmiljöer. Förslag på förändrad utformning för skydd av natur- och kulturmiljöer görs. I förekommande fall ges även förslag på kompensationsåtgärder. Varje bedömning rapporteras till uppdragsgivaren genom en dagboksrapport. Dessa sammanställs sedan till en slutlig bedömning.

2017

Rabbalshede Kraft fick i juni 2014 tillstånd att uppföra åtta vindkraftverk med tillhörande anläggningar inom vindpark Årjäng NV etapp 2. Vindkraftverkens totalhöjd får uppgå till maximalt 200 meter. Då företaget föreslagit ändrade vägdragningar och justerade verksplatsområden, inklusive en ny infartsväg söderifrån, fick Kulturlandskapet och Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ i november 2017 i uppdrag att utföra en kompletterande utredning. Resultatet avrapporterades i form av ett internt dokument.

2018

Kulturlandskapet sammanställer befintlig kunskap om natur- och kulturvärden inom vindkraftpark Årjäng NV etapp 2 åt Rabbalshede Kraft inför ändrad tillståndsansökan.

2019

Mot bakgrund av förändrade förutsättningar för etableringen av vindkraftpark Årjäng NV etapp 2 har Kulturlandskapet under maj 2019 utfört en kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning på uppdrag av Rabbalshede Kraft. Dessa utgör grund för slutlig planering och projektering av vindkraftparken. I uppdraget har också ingått att kvalitetssäkra resultaten från tidigare kulturmiljöutredningar och naturvärdesbedömningar, då de äldsta utfördes inom utredningsområdet 2012. Rapport finns för nedladdning här till höger.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från den kompletterande kulturmiljöutredningen och naturvärdesbedömningen av vindpark Årjäng NV etapp 2 utförd 2019.