Faleby 1:1 m fl, Munkedals kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Kulturlandskapet har på uppdrag av Västvatten AB utfört en arkeologisk utredning inför planerat VA på Tungenäset, Foss socken, Munkedals kommun. Utredningen genomfördes under 2017.

Vid utredningen togs 30 schakt upp i utvalda partier längs med planerad VA-ledning. Det stora flertalet togs upp i åkermark, uppvisade en enkel lagerföljd av lerig matjord på lera, och var fynd- och anläggningstomma. I schakt 26-27 framkom fyra avslag av flinta samt en skärvsten alternativt del av knacksten. Dessa schakt togs upp på en mindre avsats där odling ej ägt rum, och här görs bedömningen att det kan finnas orörda anläggningar och fynd in situ. I schakt 14 framkom två avslag av flinta, men bedömningen görs att fynden sannolikt är nederoderade från högre upp i terrängen från ett bättre boplatsläge. I schakt 24 framkom en tämligen sönderplöjd anläggning med fyllning av lera, skärviga stenar och enstaka kolbitar.

Av äldre kartmaterial framgick att det kunde finnas kvarnlämningar i bäcken i Gårvik, varför dessa platser besiktigades. Detta ledde till att fyra kvarnlämningar mättes in. Dessa utgörs sannolikt av mer eller mindre skadade lämningar efter skvaltkvarnar. Tre av dessa bedöms som fornlämningar då det finns kartbelägg från före 1850. Den fjärde lämningen bedöms som övrig kulturhistorisk lämning då inga rester kunde ses på den plats som framgick av karta.

Kulturlandskapet föreslår att boplats lämning 1622:5 (schakt 26-27) blir föremål för särskild undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med förläggandet av VA. Observera att längs en sträcka i norra delen av utredningsområdet förelåg inte marktillträde. Kulturlandskapet föreslår att denna delsträcka blir föremål för särskild undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med förläggandet av VA. Observera även att den sydligaste delen av arbetsområde för VA, ca 400 meter i Gårvik, ej har utretts då VA här planeras förläggas under vägen. Kulturlandskapet föreslår att denna delsträcka blir föremål för särskild undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med förläggandet av VA, med särskilt fokus på de gravar som är belägna i omedelbar anslutning till vägen. Avseende schakt 14 (fynd) och schakt 24 (anläggning) gör Kulturlandskapet bedömningen att inga vidare åtgärder är motiverade.

Kontaktperson: Annika Östlund

Kompletterande arkeologisk utredning inom Ödsby 4:1 och 2:18

Sedan utredningen 2017 har ledningssträckningen justerats något, och ett marktillträde har erhållits som inte förelåg då. Kulturlandskapet fick därför i uppdrag att utföra en kompletterande arkeologisk utredning inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:18.

Vid den kompletterande utredningen drogs sju schakt, dessa fördelade sig på fem schakt på Ödsby 4:1 och två schakt på Ödsby 2:18. Vid utredningen framkom inga anläggningar eller andra iakttagelser. Lagerföljden bestod i samtliga schakt av matjord/ploglager/vall på en undergrund av lera. I schakt 4 framkom ett mörkfärgat lager på ca 0,25-0,35 meters djup, detta tolkas som något slags försumpningslager. Endast ett fynd framkom, i form av ett avslag/kärnuppfriskningsavslag av flinta, detta hittades på markytan (nysådd åker) på platsen där schakt 2 därefter togs upp.

Inga fornlämningar har registrerats. Inga fortsatta åtgärder föreslås inom utredningsområdet.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner rapporten från utredningen.

Här kan du ladda ner rapporten från den kompletterande utredningen.