Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Avgränsande arkeologisk förundersökning av två boplatser

I början av maj 2022 utförde Kulturlandskapet avgränsande arkeologiska förundersökningar vid boplatserna L1959:516 och L1967:6664 i Tossene socken, Sotenäs kommun. Vattenfall planerar arbeten med luftledning där dessa två fornlämningar berörs. Syftet med förundersökningarna var att avgränsa fornlämningarna gentemot det planerade arbetsföretaget.

L1967:6664 (Ulegrän 1:1)

Boplatsen L1967:6664 registrerades vid en inventering 1990. Då hittades flintor av stenålderskaraktär i ytan av en nordostsluttande åker.

Vid förundersökningen togs sju schakt upp. Förundersökningsområdet genomskars av en bäckravin i NV-SO riktning. I området NO om bäcken togs tre schakt upp. Här påträffades endast tre flintor, ett i vardera schakt. SV om bäckravinen togs fyra schakt upp. Fynd framkom i samtliga dessa schakt. Totalt påträffades här 1 kvartsitavslag samt 24 flintor. De senare utgjordes av 2 avslag med retusch, samt avslag, övrigt slagen flinta och splitter. I schakt 6 framkom en anläggning i form av en härdbotten.

Inget som framkommit motsäger den tidigare gjorda tolkningen, att boplatsen är från stenålder. Boplatsen bedöms vara begränsad till sydvästra sidan om bäckravinen. Kulturlandskapet föreslår att arbetsföretaget vid L1967:6664 justeras så att det inte påverkar lämningen. Om så inte är möjligt krävs ytterligare antikvariska insatser. I det här fallet bör en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vara lämpligt.

L1959:516 (Tossene 1:6)

Boplatsen L1959:516 registrerades vid en utredning 2013. Då påträffades stolphål, en härd som daterades till förromersk järnålder, samt flintavslag av bronsålderskaraktär.

Vid förundersökningen togs 12 schakt upp. I åtta av schakten framkom fynd. Totalt noterades 68 flintor. Av dessa var dock merparten mer eller mindre hårt svallade, och många var också vitpatinerade. Endast 15 flintor är osvallade. Bland dessa finns en plattformskärna typ F, samt avslag och övrigt slagen flinta. Ingen av flintorna har några attribut som kan ge en säker datering. I schakt 9 framkom också 1 skärva förhistorisk keramik. I schakt 12 framkom en anläggning som bedöms som botten av en härd.

Keramiken och de osvallade flintorna bedöms kunna härstamma från en metalltida användningsfas. De svallade flintorna – i den mån de är slagna – bör vara omdeponerade från någon närbelägen högre position i landskapet. Kulturlandskapet föreslår att arbetsföretaget vid L1959:516 justeras så att det inte påverkar lämningen. Om så inte är möjligt bör en arkeologisk förundersökning genomföras.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. En högupplöst version finns på Fornsök.

Rio Kulturkooperativs hemsida kan du läsa mer om utredningen där L1959:516 (RAÄ Tossene 1039) registrerades.