Ytterby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning i Kungälv

Kulturlandskapet har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning inom planerad detaljplan. Syftet med utredningen var att ta reda på om tidigare okända fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget.

Fältarbetet utfördes i januari 2022, och inleddes med en inventering av hela området. Därefter grävdes 13 schakt med maskin inom utredningsområdets sydvästra och östra del. Fem provgropar grävdes för hand i utredningsområdets östra del.

En mindre kart- och arkivstudie av området visade att det under första halvan av 1800-talet fanns ett torp eller backstuga vid namn Myren strax nordöst om utredningsområdet. Platsen för Myren ligger idag under själva avfallsanläggningen.

Inom schakten framkom enstaka flintfynd, varav ett avslag med retusch (en eventuell skrapa). Denna har registrerats som en fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning, L2022:601. I den södra delen av utredningsområdet framkom en anläggning tolkad som en härd. Kolprov från härden 14C-daterades till 750-392 f Kr. Som en följd av utredningen registrerades härden som fornlämning, L2022:593.

Dessutom registrerades ytterligare tre övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa utgörs av två hägnader, L2022:603 och L2022:606, samt en färdväg, L2022:605.

Härden L2022:593 och fyndplatsen L2022:601 är båda belägna i en svagt nordvästsluttande dalgång och bedöms kunna utgöra delar av ett aktivitetsområde. Kulturlandskapet anser att området där härden och fyndplatsen är belägna bör undantas vid exploatering. Mot bakgrund av att utredningen utfördes under förhållanden som gjorde det svårt att undersöka schakten avseende fyndinnehåll rekommenderar Kulturlandskapet att området kring härden och fyndplatsen blir föremål för en förundersökning i det fall området berörs av exploatering.

Kulturlandskapet anser vidare att de historiska lämningarna i form av hägnader (L2022:603, L2022:606) och färdväg (L2022:605) i första hand bör tillåtas kvarligga i det fall exploateringsplanerna kvarstår. Om så inte är möjligt anses utförd dokumentation tillräcklig.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. Högupplöst version finns på Fornsök.

Analysrapporter