Tegneby socken, Orust kommun, Västra Götalands län

Kulturlandskapet har utfört såväl avgränsande förundersökning som arkeologisk delundersökning av boplatsen L1967:1304. Läs mer om de olika undersökningarna nedan.

Avgränsande arkeologisk förundersökning av boplats L1967:1304

En privatperson planerar att anlägga ny väg över mindre del av fornlämning L1967:1304. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har därför gett Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en avgränsande förundersökning av berört område. Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningen i väst för att uppnå bättre kunskap om dess utbredning. Resultaten från förundersökningen användes vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgjorde underlag inför kommande arkeologiska åtgärder.

Fältarbetet utfördes under en varm höstdag i september 2021. Förundersökningsområdet omfattade en yta av cirka 336 kvadratmeter. Totalt togs fem schakt upp i vinkel mot vägsträckningen, kant i kant med fastighetsgränsen i väst, tvärs över undersökningsområdet. Fynd framkom i samtliga schakt. Sammanlagt framkom 633 flintor. Av dessa var 365 vitpatinerade och 28 var svallade. Fynden utgjordes huvudsakligen främst av avslag och övrigt slagen flinta. Utmärkande fynd var en vitpatinerad mikrospånkärna samt vitpatinerade plattformskärnor.

Utifrån resultatet av framkomna fynd och relationen till områdets topografi bedömdes boplatsen L1967:1304 ha en fortsatt utbredning inom det planerade vägområdet.

Kontaktperson: Linda Wigert

I december 2021 genomförde Kulturlandskapet en arkeologisk delundersökning inom boplatsen 1967:1304. Syftet med undersökningen var att dokumentera den del av boplatsen som skulle komma att beröras av den planerade vägsträckningen.

Under stenåldern var boplatsen belägen vid en dåtida vik vid en strandlinjenivå om cirka 30 meter över havet. För att förstå boplatsens belägenhet lades stort fokus kring inmätningar av höjddata och lagerstratigrafi för att tolka strandlinjenivån och eventuella transgressioner.

Vid delundersökningen begränsades undersökningsområdet till cirka 84 kvadratmeter. Totalt togs fem schakt upp. Schakten lades på ytor mellan de schakt som undersöktes vid förundersökningen tidigare under hösten. Totalt 1260 flintor framkom. Av dessa var 948 vitpatinerade, 454 svallade och 38 brända. Även fem bergartsavslag hittades. Utmärkande fynd var en vitpatinerad segmentkniv av flinta, en vitpatinerad skivyxa, en kärnyxa samt plattformskärnor, biplolära kärnor och en mikrospånkärna, samtliga vitpatinerade och / eller svallade. Fyndmaterialet bestod i övrigt av avslag och övrigt slagen flinta. Utöver fynden framkom en anläggning i schakt 6 innehållande kol som 14C-daterades till 346 f Kr – 5 e Kr. Denna del av boplatsen daterades utifrån fynd och höjd över havet till mesolitikum eller/och mellanneolitikum.

Som en följd av undersökningen bedöms fornlämningen L1967:1304 som undersökt och borttagen inom undersökningsområdet. Inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs. Fornlämningen kvarligger öster om undersökningsområdet. Vid nu aktuella och eventuella framtida exploateringsplaner är det viktigt att ha i åtanke att fornlämningen troligtvis också har en vidare utbredning även åt väster.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Förundersökningen och undersökningen redovisas i samma publikation. Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. Högupplöst version finns på Fornsök.