Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning av boplats från neolitikum

Ett nytt fritidshus planeras inom fastigheten Lössgård 1:116 i Tanums kommun. Inom fastigheten ligger en del av boplatsen L1969:6162. Länsstyrelsen i Västra Götaland gav därför Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en arkeologisk förundersökning av en del av fornlämningen.

Kulturlandskapet genomförde förundersökningen i juni 2022. Det togs upp sju schakt med grävmaskin jämnt fördelade över fastigheten. Måttligt med fynd i form av slagen flinta påträffades i fem av schakten. Totalt påträffades 52 flintor i de undersökta schakten. Inga övriga fynd eller anläggningar framkom.

Flest fynd påträffades i det lägst belägna schaktet på en höjd av omkring 23 möh. Om boplatsen varit strandbunden betyder det en datering till mellanneolitikum. Ett påträffat spån som är slaget ur en cylindrisk plattformskärna är typiskt för den mellanneolitiska gropkeramiska kulturen. Boplatsens läge invid stranden på en ö är också typiskt för det marint inriktade näringsfånget som präglar de gropkeramiska boplatserna.

Det är troligt att boplatsens centrala delar legat utanför det undersökta området. Den kan ha legat i det intilliggande grustaget i nordväst och/ eller ännu något längre ner i sluttningen där bilvägen löper. Grustaget är flera meter djupt och har förstört alla eventuella lämningar som funnits här.

Förundersökningen har inte berört de högre belägna delarna av L1969:6162. Höjden över havet gör det möjligt att det också finns ett äldre inslag av en senmesolitisk boplats här.

Den förundersökta delen av boplatsen L1969:6162 anses ha låg kunskapspotential. Detta motiveras av att inga anläggningar påträffades som skulle kunna ha analyserats vidare. Mängden flinta får anses som måttlig sett i jämförelse med andra bohuslänska gropkeramiska boplatser. Det är troligt att boplatsens centrala del har förstörts av det intilliggande grustaget. Kulturlandskapet anser därför att inga ytterligare undersökningar är nödvändiga. Boplatsen L1969:6162 inom fastigheten Lössgård 1:116 bör anses som undersökt och borttagen. Utanför fastigheten har boplatsen fortsatt lagskydd.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Andreas Toreld

Här kan du ladda ner rapporten från förundersökningen i en högupplöst version.