FU VA-ledning Härlidsberget

Tanums kommun har beställt en schaktningsövervakning av Kulturlandskapet, i samband med förläggning av VA-ledning mellan Härlidsberget och Västra vägen i Grebbestad.

Området ingår i kustzonen, med för området typisk sprickdalsterräng, med uppodlade ytor omgivna av hällmark, ljunghedar och skogsmark. Öster om ledningen är Greby gravfält, Tanum 734, beläget. Ytterligare gravfält, Tanum 719 och 765, finns i närområdet och visar på platsens betydelse under järnåldern. Ledningsförläggningen sker inom eller i nära anslutning till fornlämningarna Tanum 1687, 1885, 1886 och 2265. Samtliga berörda fornlämningar utgörs av boplatser, vilka av fynden att döma hör till metalltid. De kan därmed troligen vara samtida med gravfälten i Grebbestad. Fyndplatsen Tanum 1687, vid Anneberg, innehåller bland annat ett fynd av en guldten. Tanum 1885 och 1886 är ytplockade och där har det hittats bränd lera och keramik.

Förundersökning i form av schaktningsövervakning innebär att exempelvis delar av ett kulturlager avlägsnas under arkeologisk övervakning och att arkeologerna dokumenterar kulturlagerföljder, anläggningar och eventuella fynd.

Själva undersökningen

Den 11 december 2013 togs det första schaktet tas upp. Det är en närmast fyrkantig grop som utgör hål för bananborrning under vägen. Schaktet innehåller inga fynd eller kulturlager men är också påverkat av schakt för värmepump. Schakt inom fornlämningen Tanum 1885 visar sig innehålla kulturlager och sex anläggningar. Dessa utgörs preliminärt av en kokgrop och en eldstad samt fyra boplatsgropar. Det kom också lite keramik, bland annat svartoxiderad och ornerad keramik, typisk för romersk järnålder.

Den näst sista sträckan av schaktningsövervakningen vid Falkerödsvägen inleds i mars 2014. I de högre belägna partierna börjar ett kulturlager ungefär en halv meter under nuvarande markyta. I detta kommer kokgropar och andra eldstäder. I området vid Falkrödsvägen och intill väg 164 framkom cirka tio anläggningar. En del av dessa har förmodligen fungerat som ugnar. Det förekommer stora mängder bränd lera, som i del fall är sintrad genom upphettning. Det finns också metallslagg. Som grädde på moset gjordes också fynd av såväl en fantastiskt fin glaspärla som en guldten!

Vi avslutar den sista sträckan utmed väg 164 i april 2014. I detta parti kommer några anläggningar i området närmast Falkerödsvägen. En av dem är en tydlig ugnskonstruktion med mycket bränd lera. Även här finns kulturlagret. I den norra delen av schaktet finns varken anläggningar eller kulturlager. Det är en intresant iakttagelse att området med de mer hantverksmässiga anläggningarna verkar vara skilda från de mer normala boplatsanläggningarna längre norrut. Platsen verkar alltså ha varit funktionsindelad.

Vedartsanalys av kolprover visar att väldigt få trädslag har använts på platsen. Ek och al dominerar men i en anläggning förekommer även björk. Att ek förekommer i tre av de sex analyserade proverna stödjer tolkningen av dessa anläggningar som ugnar. Även de andra trädslagen har goda energiegenskaper varför hög temperatur troligtvis har varit eftersträvansvärt i dessa anläggningar.

Analysen av metall, slagg och sintrad lera är rapporterad. Mot bakgrund av glaspärlan funderade vi på om ugnarna hade med glasframställning att göra. Det visar sig att de inte hade det utan det handlar istället om järnbearbetningsugnar. Troligen har både grövre bearbetning och finare smide utförts. Järnet är av allt att döma av lokalt ursprung, det vill säga från västra Sverige eller södra Norge.

Dateringsresultaten kom i september 2014. De visar att platsen har varit brukad under stora delar av järnåldern. Två kolprover är daterade till romersk järnålder, de har medianvärdet 109 respektive 189 e Kr. Ett kolprov dateras till folkvandringstid, medianvärdet är 401 e Kr. Det sista provet har daterats till vikingatid med ett medianvärde på 842 e Kr.

Rapport och fyndlista i tabellformat finns nu nedladdningsbara.

Mot bakgrund av resultaten från denna undersökning kommer en förundersökning att genomföras av den del av Tanum 1885 som är belägen inom den intilliggande fastigheten. Tidigare har också en utredning genomförts söder om fornlämningen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

  • Schaktning i januari

    test
  • Schakt och Greby gravfält

  • Schakt med rest av en ugn

  • Sållning av kulturlager

  • Kanske rest av en ugn

  • Grop för bananborrning

  • Glaspärla

  • Detalj av ugn

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.

Du kan ladda ner fyndlistan i tabellformat (.ods) här.