Blomskog 94, Årjängs kommun, Värmlands län

Arkeologisk förundersökning vid grävarbeten inom fornlämningsområde för stensättningar

Kulturlandskapet har utfört en arkeologisk förundersökning vid RAÄ Blomskog 94 i Årjängs kommun, Värmlands län. Beställaren planerar dels för en ombyggnad av ett bostadshus, dels för en avloppsanläggning i anslutning till detta. Huset ligger mellan stensättningarna Blomskog 94:1, 2 och 3. Då arbetena planerades utföras inom fornlämningsområdet beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk förundersökning.

Vid undersökningen drogs tre schakt, och tre anläggningar framkom. Inga fynd framkom vid undersökningen. Anläggningarna innehöll kol från tall. Kol från anläggning 3 har daterats till 1040-1260 e Kr, tidig medeltid. Anläggning 3, en härd, registrerades som RAÄ Blomskog 252.

Vid besiktning av de tre stensättningarna befanns Blomskog 94:2 ha skador samt Blomskog 94:3 vara helt borta. Detta har skett inom grannfastigheten, Källtegen 1:13.

Om i framtiden ytterligare undersökningar blir aktuella på platsen, bör särskild vikt läggas vid eventuellt ytterligare tidigmedeltida lämningar, samt att undersöka eventuella rester av Blomskog 94:3.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.