Byggkonsult kabelförläggning Båleröd

På begäran av Infratek Sverige AB har Kulturlandskapet utfört en besiktning angående genomfört arbete med kabelomläggning och uppförande av transformatorstation. Arbetet har berört fornlämningen Skee 153:1, ett grav- och boplatsområde. Uppdraget innebar en skadedokumentation som underlag för anmälan till Länsstyrelsen samt förslag på kommande åtgärder.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Plan över Skee 153 och kringområdet.