Konsult Vindpark Lursäng

2014

Under 2014 har Kulturlandskapet genomfört kompletterande utredningar år Rabbalshede Kraft AB som omfattat alternativa infartsvägar till Vindpark Lursäng.

I februari 2014 genomfördes en utredning där syftet var att leda vägen förbi gårdsmiljön. Detta alternativ berörde ett bergsimpediment och i övrigt odlingsmark. Bergsimpedimentet kunde tänkas hysa hällristningar medan odlingsmarken kunde hysa lämningar från boplatser. Utredningen var dock resultatlös i båda fallen.

Under november 2014 utreddes en nordligare dragning av infartsvägen förbi gårdsbebyggelsen men också vidare upp i bergsområdet för anslutning till parken vid verk 3. Även vid denna utredning berördes odlingsmark och berghällar som kunde tänkas hysa ristningar. Dessutom omfattade utredningen ungefär 1 kilometer ny väg i bergsområdet. Varken odlingsmarken eller berghällarna i anslutning till den innehöll några fynd. I bergsområdet framkom däremot sex lämningar. De bestod av fyra mindre stenbrott samt ett kvarnstensämne och ett gränsmärke.

Kulturlandskapet rekommenderar Rabbalshede Kraft AB att använda den nordliga infartsvägen. Trots att den berör ett intressant område med stenindustriella lämningar och några ytterligare kulturhistoriska objekt bedöms den totalt sett ge en mindre påverkan på kulturmiljön än tidigare förslag.

2017

Under maj 2017 genomförde Kulturlandskapet en kompletterande kulturhistorisk utredning av ett antal utökade ytor i anslutning till den av tidigare insatser utredda totalytan. Denna inventering ledde till att tre nya lämningar registrerades, varav två stenbrott och en hägnad. Dessa lämningar bedöms alla som övriga kulturhistoriska lämningar, men äger i sammanhanget ett visst kunskapsvärde. Detta gäller inte minst stenbrotten, då Lurs socken var det område där stenindustrin först etablerade sig inom Tanums kommun.

Vidare berör de utökade ytorna eventuellt fornlämningsområdet för Lur 149:1 och 2, två stensättningar. Beroende på typ av exploatering kan dessa bli föremål för ytterligare åtgärder, exempelvis inom programmet för kompensation.

2019

Kulturlandskapet utförde under maj 2019 en kompletterande kulturmiljöutredning inom området. I uppdraget ingick också att kvalitetssäkra resultaten från tidigare kulturmiljöutredningar inom området. Inom utredningsområdet finns 31 kulturhistoriska lämningar registrerade. Av dessa bedöms sex lämningar som fornlämningar (gravar och hällristningar), och 25 som övriga kulturhistoriska lämningar (stenindustrilämningar, gränsmärken, hägnad, vägmarkeringar).

2023

Kulturmiljökompensation Vindpark Lursäng

I ansökan om tillstånd för Vindpark Lursäng har Rabbalshede Kraft åtagit sig att genomföra en kompensationsåtgärd mot bakgrund av den störning på kulturmiljön som vindparken orsakar under drifttiden. I beslutet beskrivs kompensationsåtgärden bland annat som:

Som kompensationsåtgärd föreslås att området tillgängliggörs genom att information om det och dess historia publiceras på nätet.

Rabbalshede Kraft har uppdragit åt Kulturlandskapet att utföra kompensationsåtgärden. Den utgörs av en kunskapsinhämtning genom besiktning av kulturmiljöns betydelsebärande objekt. Denna återkopplas till uppdraggivaren och Strömstads kommun. Strömstads ges underlag för att publicera reviderad beskrivning av kulturmiljön och de föreslagna kulturmiljömålen. Åtgärderna utfördes under våren 2023.

Du hittar mer information om kulturmiljön och kompensationsåtgärden på vår sida Kulturmiljökompensation Vindpark Lursäng samt Strömstads kommuns sida om kulturmiljön Björke och Björkemossen. Du kan läsa mera om projektets tidigare skeden Rio Kulturkooperativs sida.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från den kompletterande utredning som utfördes 2019.

Rio Kulturkooperativs hemsida kan du läsa om de tidigare stegen i projektet, samt läsa rapporterna.