Konsult Vindpark Femstenaberg

Kulturlandskapet har utfört kompletterande utredningar för Rabbalshede Kraft AB inom ytor aktuella för den planerade vindparken på Femstenaberg.

2014

Under februari 2014 genomförde Kulturlandskapet en kombinerad kultur- och naturmiljöinventering av två alternativa vägförslag mellan två av de planerade verken. Inga nya kulturvärden observerades under inventeringen av de båda vägförslagen. Det östra alternativet bedömdes ur kulturmiljöhänsyn ha minst inverkan på landskapsbilden då detta område ansluter till den befintliga motorvägen. Närliggande skogsbrukslämningar bedömdes kunna undgå påverkan om arbetet sker utanför fornlämningens yta. Ett område med äldre hällmarktallskog påträffades i den östra vägsträckningen, men även här bedömdes detta vägval som mer lämpligt i förhållande till befintlig terräng.

2017

Under maj 2017 genomförde Kulturlandskapet en kompletterande kulturhistorisk utredning av ett flertal utökade ytor i anslutning till den av tidigare insatser utredda totalytan. Denna inventering ledde till att sex nya lämningar registrerades, varav två hägnader och fyra gränsmärken. Dessa lämningar bedömdes alla som övriga kulturhistoriska lämningar, men äger i sammanhanget ett visst kunskapsvärde. Detta gäller inte minst gränsmärkena vilka markerar gränser som inte finns redovisade i annat material eller befintliga gränser. Dessa kan därmed märkas upp och om möjligt undgå onödig exploatering. En av hägnaderna omgärdade en jättegryta och får ses som något ovanlig i sammanhanget. Hägnaderna bör om möjligt sparas. I annat fall bör vid passage av stengärdesgårdar stenarna lyftas åt sidan så att gärdesgården kan återställas vid en eventuell avveckling av vindparken.

2019

Under maj 2019 utförde Kulturlandskapet en kompletterande kulturmiljöutredning inom området. I uppdraget ingick också att kvalitetssäkra resultaten från tidigare kulturmiljöutredningar inom området. Inom utredningsområdet finns 40 kulturhistoriska lämningar registrerade. Av dessa bedöms fem lämningar som fornlämningar (två boplatser, en gårdstomt och två kolningsanläggningar), en som möjlig fornlämning (boplats) och 32 som övriga kulturhistoriska lämningar (gränsmärken, stenbrott, stengärdesgårdar, jaktvärn, röjningsröse, fyndplats).

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från den kompletterande utredning som utfördes 2019.

Rio Kulturkooperativs hemsida kan du läsa om de tidigare stegen i projektet, samt läsa rapporterna.