RAÄ Tanum 1725, Tanum socken kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning av boplats från stenåldern

Tanums kommun planerar att bygga ut räddningstjänstens lokaler i Tanumshede och ämnar anlägga en parkeringsplats inom fastigheten Tanum Ryland 3:8. Länsstyrelsen gav Kulturlandskapet i uppgift att genomföra en arkeologisk förundersökning i den västra delen av L1967:3663 (Tanum 1725:1), som sträcker sig inom det nordöstra hörnet av fastigheten.

Fornlämningen registrerades vid en arkeologisk undersökning 1997 som initierats efter att ett byggnadsföretag påträffat lämningar under schaktningsarbete. Bohusläns museum fick på kort varsel i uppdrag att genomföra en undersökning på den yta som ännu inte störts av schaktningen. Vid undersökningen framkom kulturlager samt ett stort antal anläggningar och fynd.

Baserat på fyndsammansättning och anläggningarnas inbördes förhållande definierades två bosättningsfaser på platsen. En tidigneolitisk eller mesolitisk samt en neolitisk. Platån som undersökningen genomfördes på fortsätter i riktning sydväst, vidare in på tomten Ryland 3:8 (nu aktuellt förundersökningsområde) och boplatsen bedömdes breda ut sig även här.

Den aktuella förundersökningen (genomförd juni 2019) bekräftade att Tanum 1725 fortsätter inom fastigheten Ryland 3:8. Två oregelbundna härdar framkom som f.n. avväntar datering. I härdarna påträffades ett flintredskap och ett flintavslag av fin senonflinta. Flintfynden dateras till senneolitikum eller möjligtvis tidig bronsålder.

Om Tanums kommuns planer på bebyggelse kvarstår bör fornlämningen bli föremål för vidare undersökning.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten här.

Analysrapporter