Arkeologisk utredning – Vänersborgs kommun, Västra Götalands län

Kulturlandskapet har under augusti-september 2023 utfört en arkeologisk utredning i Vänersnäs, på uppdrag av Länsstyrelsen, inför Vänersborgs kommuns arbete med detaljplan. Utredningen utfördes genom inventering och sökschaktning.

Som ett resultat av inventeringen registrerades en lägenhetsbebyggelse L2023:4760, ett hägnadssystem L2023:4749, en hägnad L2023:4765, samt två historiska husgrunder L2023:4754 och L2023:4762, samtliga som övriga kulturhistoriska lämningar.

Vid schaktning hittades två troliga förarbeten till bergartsyxor. Dessa har registrerats som fyndplats L2023:6010, även denna som övrig kulturhistorisk lämning. Inga fornlämningar har registrerats.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från utredningen som lågupplöst pdf. På Fornsök finns en högupplöst version för nedladdning.