Bratteby 1:35, Askum socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Kulturlandskapet utförde en mindre utredning inom Bratteby 1:35 med anledning av bostadsändamål. Vid utredningen framkom slagen flinta och anläggningar.

Anläggningarna bestod av en kokgrop och i anslutning till denna framkom en grop som möjligen har ett funktionellt samband med kokgropen. Dessutom framkom ett stolphål samt ytterligare en grop i närheten varför de kan ha utgjort ett fundament för någon form av skydd. I ett intilliggande schakt framkom ytterligare en grop.

Fynd av slagen flinta framkom i flera schakt, de allra flesta dock i ploglagret.

Mot bakgrund av anläggningar registrerades en boplats runt de schkat där dessa framkom. Då flintan framkom i ploglagret bedömdes den inte befinnas på ursprunglig plats varför den inte föranledde några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson: Stig Swedberg