Arkeologisk utredning, kompletterande utredning samt avgränsande förundersökning, Åmåls kommun, Västra Götalands län

Med anledning av planerad kabelförläggning har Vattenfall Eldistribution AB givit Kulturlandskapet i uppdrag att genomföra arkeologisk utredning vid Långerud och Björby/Skäggebol. Dessutom omfattar uppdraget en avgränsande förundersökning av stenåldersboplatsen L1966:6487 vid Fröskogs-Hult. Resultatet av utredningen vid Björby/Skäggebol ledde till att länsstyrelsen fattade beslut om en kompletterande utredning.

Läs om de olika stegen nedan.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Arkeologisk utredning och kompletterande utredning

Utredningen utfördes i oktober 2021. Sammanlagt togs 28 schakt upp. Vid Långerud togs schakt 1-17 upp. Schakt 5-7 togs upp inom och i anslutning till boplatsen L1966:5884. I dessa schakt var det humösa lagret 0,2-0,30 m tjockt, därunder var ljusbrun lera. I schakt 6 framkom två kvartsavslag i det humösa lagret. Övriga schakt var fyndtomma.

Vid Björby/Skäggebol togs 11 schakt upp. I ett av dessa hittades en eldstad. Denna daterades till yngre bronsålder med en mediandatering till 632 f Kr. Resultatet ledde till att länsstyrelsen beslutade om en kompletterande utredning.

Vid den kompletterande utredningen i december 2021 framkom ytterligare tre härdar, i samma område som den förra. En av dessa daterades till vikingatid med en mediandatering till 1001 e Kr.

Utredningen av L1966:5884, vid Långerud, resulterade i två kvartsavslag; tidigare hade tre kvartsavslag hittats inom ytan. Den tidigare registreringen påtalade att materialet var något tveksamt. Läget är inte heller optimalt för en boplats. Fyndplats L1966:5883 längre söderut representerar ett bättre läge för en stenåldersboplats. I och med utredningen har bedömning av L1966:5884 ändrats till fyndplats och övrig kulturhistorisk lämning.

Utredningen vid Björby/Skäggebol resulterade i att ett boplatsområde registrerades runt eldstäderna, L2021:6938.

Avgränsande förundersökning av L1966:6487

Förundersökningen utfördes i oktober 2021. Sammanlagt togs sju schakt upp. Lagerföljden i schakten bestod av ett humuslager som normalt var 0,30-0,35 meter tjockt, bestående av sandig lera, därunder lera eller siltig lera. Schakt 20-23 togs upp inom eller i anslutning till boplatsen L1966:6487. Schakt 21 innehöll fynd av två kärnor, en av kvarts och en av porfyr. Även en bit bränd lera framkom. De övriga schakten var fyndtomma.

Avgränsningen av L166:6487 har justerats så att gränsen mot öster dragits mellan schakt 21, vilket var fyndförande, och schakt 20, 22 och 23 vilka inte innehöll några fynd. Observera att endast den östra sidan av L1966:6487 har avgränsats inom detta uppdrag.

Kulturlandskapet föreslår att exploateringsplanerna i första hand justeras så att boplatsområdet L1966:6487 kan kvarligga med sin nuvarande justerade utbredning. Om detta inte är möjligt bör den förundersökas.

Här kan du ladda ner en högupplöst version av rapporten från utredning och kompletterande utredning.

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten från den avgränsande förundersökningen. Högupplöst version kan laddas ner från Fornsök.

Analysrapporter