Nor socken, Karlstads kommun, Värmlands län

Arkeologisk utredning etapp 1

På uppdrag av Swerock AB har Kulturlandskapet utfört en frivillig utredning steg 1 inom arbetsområdet för bergtäkt Malma, strax söder om Edsvalla i Värmland. Fältarbetet genomfördes i augusti 2022.

Ytan invneterades och framkomna forn- och kulturlämningar har registrerats i KMR. Två torp, Ryssland och Djupedal, fanns inom arbetsområdet. Dessa registrerades 1995 inom projektet Skog & Historia. Dessa har daterats genom kart- och arkivstudier, samt registrerats i KMR.

Delar av ytan var påverkad av bergtäktens verksamhet, och av de två torpen kända från Skog & Historia kunde endast lämningar efter det ena, Ryssland, identifieras. Vid det andra, Djupedal, påträffades inga fysiska lämningar mer än att det kunde ses var marken tidigare varit brukad. Det ställe där själva torpet kan ha legat låg idag under en vall av dumpmassor i direkt anslutning till bergtäkten.

I kyrkoarkivet (husförhörslängderna för Nors socken) påträffades torpet Ryssland, tidigare Malma Myra, redan på 1700-talet. Denna har registrerats som fornlämning, med lämningsnummer L2022:4691. De flesta spåren efter torpet ligger dock utanför utredningsområdet.

Djupedal har registrerats som Uppgift om i Kulturmiljöregistret, med lämningsnummer L2022:4692, utan antikvarisk bedömning eftersom inga fysiska objekt finns kvar på platsen idag. Torpet kan ändå bekräftas – via kart- och arkivmaterial samt uppgifter från hembygdsföreningen – som brukat och bebott från åtminstone 1850-talet.

Det framkom även en tidigare okänd lämning, en Brott/täkt vid Rallarberget, strax norr om bergtäkten. Denna har fått lämningsnummer L2022:4690 i kulturmiljöregistret. Vi har fått uppgifter från en informant om att det togs sten ur berget i samband med byggnationen av Bergslagsbanan som stod färdig 1879. Det är antagligen av detta som både bergets namn, och lämningen, kommer sig av.

Kontaktperson: Lisa B Liljas

Här kan du ladda ner rapporten som lågupplöst pdf.