Tanum 665 och L2020:2561, Tanums kommun

Vid en schaktningsövervakning av gravfältet Tanum 665 framkom lämningar efter ett spännande och komplext boplatsområde, L2020:2561. Nedan kan du läsa om de undersökningar som berör dessa fornlämningar.

Schaktningsövervakning av gravfält och boplatsområde

I början av 2019 fick Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning av järnåldersgravfältet Tanum 665. Skälet till detta var att en ny vattenledning behövde dras till vattenverket i Tanumshede.

Gravfältet Tanum 665 är beläget i strax norr om Tanumshede, och ligger inom världsarvsområdet i en rik fornlämningsmiljö. Det inledande fältarbetet utfördes i juli 2019 väster om Tanum 665, men resulterade inte i några särskilda iakttagelser. I september 2019 återupptogs fältarbetet åt söder, mot vattenverket. Fältarbetet kom att fortgå till och från till början av oktober. Här framkom så rikligt med fynd och anläggningar att detta resulterade i att en ny fornlämning i form av ett boplatsområde registrerades, L2020:2561. Vid arbetet med vattenledningen skadades delar av boplatsområdet. En efterdokumentation av dessa skador ägde rum i april 2020.

Inom ytan för boplatsområdet framkom drygt 60 anläggningar vid schaktningsövervakning och efterdokumentation. Dessa utgörs av härdar, kokgropar, skärvstensanläggningar, stolphål och boplatsgropar vilka troligen kan knytas till ett metalltida hantverk. Dessutom framkom delar av kulturlager vilka tolkas som del i ett mesolitiskt nyttjande av området.

Fynden utgörs av rikliga mängder slagen flinta av vilka en stor del är av mesolitisk typ, delar av ett antal slipade bergarsyxor samt två slipstenar, rikliga mängder bränd lera, keramik, ett fåtal brända ben, slagg och en bärnstenspärla. I en grop framkom mesolitisk flinta, obrända ben av främst fisk, samt en del av en metkrok i ben.

Utöver analyser av det litiska, keramiska och osteologiska materialet genomfördes 14C-dateringar, makrofossilanalyser samt markkemiska analyser. Resultaten visar att den stora kulturlagerytan ansamlats under senmesolitikum och att området senare återanvänts under både brons- och järnålder. De två kokgropar som daterades hade anlagts under förromersk och romersk järnålder. Här till höger kan du även läsa analysrapporterna.

Området är beläget i en svagt nordsluttande slänt på ca 40-45 möh, runt ett bergsimpediment. Vid detta registrerades även tre skålgropslokaler, L2019:3875, L2020:2559 och L2020:2560. L2019:3875 täcktes över i samband med nedläggandet av vattenledningen. De två andra kvarligger synligt.

Boplatsområdet, L2020:2561, är genom schaktningsövervakningen avgränsat  åt norr. I väster och sydväst har området avgränsats topografiskt vid en terrasskant. I sydöst utgörs avgränsningen av exploaterat område för vattenverket. I öster är området topografiskt avgränsat vid en bergssluttning. Boplatsområdet är delvis undersökt och borttaget. Bevarade delar återstår utanför nu undersökt område.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till Länsstyrelsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

I augusti 2020 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av fornlämningen L2020:2561, ett boplatsområde. Anledningen till förundersökningen var att Tanums kommun avser att anlägga en fördröjningsdamm inom fastigheten Ryland 3:2, vilken riskerade att beröra L2020:2561. Förundersökningsområdet omfattar 3 000 m² som idag huvudsakligen består av gräsbevuxen före detta åkermark. Undersökningsområdet är beläget i ett område som ingår i såväl kommunal kulturmiljö som riksintresse för kulturmiljövården och världsarv.

Vid förundersökningen togs sammanlagt nio schakt upp med grävmaskin. Två anläggningar påträffades, en härd och en grop. Dessutom framkom ett antal mörkfärgningar i ett av schakten. Flinta framkom i sju schakt. Merparten av flintan framkom i schaktet med mörkfärgningar.

Förundersökningen visar att boplatsen L2020:2561 sträcker sig längre åt väster än vad som tidigare var känt. Om exploatering inte kan undvikas inom aktuellt område föreslår Kulturlandskapet att en arkeologisk undersökning genomförs inom berörda ytor.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från schaktningsövervakningen som lågupplöst pdf. På Fornsök finns den för nedladdning i högupplöst version.

Analysrapporter

Dateringar: Cedad rapport 2021_0032

Miljöarkeologisk analys: MAL rapport 2020_031

Osteologisk analys: LJ rapport Tanum 665

Här kan du ladda ner rapporten från den avgränsande förundersökningen som lågupplöst pdf. På Fornsök finns den för nedladdning i högupplöst version.