Kville-Bräcke 2:3, Kville socken, Tanums kommun

Kulturlandskapet utför såväl utredning som förundersökning inom fastigheten. Läs mer om de olika undersökningarna nedan.

Arkeologisk utredning inom Kville-Bräcke 2:3

Neolitisk boplats samt sentida lämningar

Werner Arkitekter AB planerar att på uppdrag av markägaren upprätta en detaljplan för fritidshus inom fastigheten Bräcke 2:3. Länsstyrelsen har därför gett Kulturlandskapet i uppdrag att utreda ifall okända fornlämningar berörs av arbetsföretaget. Utredningsområdet är beläget cirka 1,5 kilometer nordost om Fjällbacka och utgörs av en sluttning längs med Anråsälvens nedre lopp. Höjdnivåerna är cirka 5-50 meter över havet.

Fältarbetet utfördes under två dagar i oktober 2020. Inledningsvis inventerades hela utredningsområdet. Som ett resultat av detta registrerades fem övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa utgörs av två hägnader i form av stengärdesgårdar (L2020:10114, L2020:10119), ett gränsmärke (L2020:10116), samt två brott/täkt i form av mindre stenbrott (L2020:10117, L2020:10118).

Tio schakt togs upp inom det begränsade parti med mjukmark som identifierats i den norra delen av området. I sju av schakten framkom slagen flinta, och i ett schakt även en halv tjocknackig yxa i bergart. Som en följd av detta registreras en fornlämning i form av en boplats, L2020:10120. Boplatsen ligger cirka 20-25 meter över havet. Läget och fyndmaterialet tyder på en datering till mellanneolitikum.

Utredningsområdets västra del omfattas av strandskydd. Inom denna yta finns också två mindre vattenskyddsområden. Uppdragsgivaren ville avvakta med att ansöka om tillstånd till ingrepp inom denna yta tills efter besiktning. Resultaten av inventeringen sammantaget med den låga nivån över havet och den branta topografin tyder på att det är föga troligt att det finns några lämningar ej synliga ovan mark inom detta parti. Någon schaktning har därför inte ägt rum inom denna yta.

I första hand bör fornlämningen och övriga kulturhistoriska lämningar undvikas vid exploatering. Om detta inte är möjligt föreslår Kulturlandskapet att en förundersökning utförs, för att om möjligt avgränsa boplatsen L2020:10120 bättre. Vad gäller övriga kulturhistoriska lämningar inom området gör Kulturlandskapet bedömningen att inga ytterligare antikvariska insatser krävs.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Boplats från stenålder

Kulturlandskapet utförde under maj 2021 en arkeologisk förundersökning av boplatsen L2020:10120. Vid förundersökningen togs åtta schakt upp med grävmaskin. Schakt 1 togs upp i det enda torra partiet. Här framkom stora mängder flinta, varav en del bränd. I flintmaterialet finns också kärnfragment, en plattformskärna och fyra spånfragment varav ett från en cylinderkärna. Några skärvstenar framkom genast under förnan. Inga anläggningar kunde iakttas. Däremot iakttogs ett tunt något mörkare lager genast under förnan i den del av schaktet som låg närmast berget. Schakt 6 var mycket blött, med en undergrund av naturligt grus. En del fynd framkom, varav ett övrigt redskap i form av en liten atypisk borrspets samt några skärvstenar. Även i detta schakt iakttogs ett tunt mörkare lager mellan förna och grus. I schakt 2, 3 och 4 framkom sparsamt med fynd, och samtliga schakt var mycket vattensjuka. I schakt 5, 7 och 8 framkom inga fynd.

Två mindre provrutor togs upp i schakt 1 respektive 2. Materialet i ruta 1 i schakt 1 torrsållades, varvid en stor mängd flinta – inklusive stora mängder splitter, en mikrospånkärna och sex spånfragment – samt ett par brända ben framkom. Ruta 2 i schakt 2 fingrävdes med skralt resultat.

Totalt har 498 flintor samlats in. Sett till antal överväger splitter, där merparten framkom inom schakt 1. Flintmaterialet tyder på en datering av boplatsen till mellanneolitikum, även om vissa aspekter i materialet ger intryck av att härröra från senmesolitikum. Det stora avfallsmaterialet tyder på tillverkning eller uppskärpning av redskap. Endast fyra kärnor och kärnfragment framkom. Med undantag för bergartsyxan som framkom vid utredningen, finns få redskap i fyndmaterialet; endast den atypiska borrspetsen. Inga anläggningar kunde iakttas. Brända flintor och skärvsten bör dock betyda att anläggningar i form av härdar finns inom ytan. De tunna mörka lager som iakttogs i schakt 1 och 6 skulle kunna utgöra rester efter anläggningar.

Avgränsning av fornlämningen har skett baserat på fynd och topografi. Boplatsen omfattar det torra partiet kring schakt 1 där det stora flertalet fynd framkom, samt de schakt där redskap framkommit.

Kulturlandskapet anser att fornlämningen i första hand bör tillåtas kvarligga. Om detta inte är möjligt bör fornlämningen undersökas och dokumenteras i samband med borttagande.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner utredningsrapporten som lågupplöst pdf. På Fornsök kan du ladda ner en högupplöst version.

Här kan du ladda ner rapporten från förundersökningen som lågupplöst pdf. På Fornsök kan du ladda ner en högupplöst version.