Skee socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inom Knarrevik 1:4 samt avgränsande förundersökning av L1968:6222

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning samt en avgränsande förundersökning inom fastigheten Knarrevik 1:4, Strömstads kommun. Syftet med utredningen var att avgöra eventuell förekomst av tidigare okända fornlämningar inom utredningsområdet. Syftet med förundersökningen var att avgränsa utbredningen av L1968:6222 inom den södra sidan av landsvägen. Utredningsområdet är beläget på södra sidan av Dynekilen. Området ligger cirka 20-45 meter över havet och består av skogbevuxet berg och en del mjukmarksområden.

Kart- och arkivstudie

I direkt anslutning till utredningsområdet finns Knarreviks gamla tomt, L1968:2876. Knarreviken förekommer första gången 1376 i Akershusregistret. Det har inte gått att fastslå när Knarreviks gamla gårdstomt övergavs och ometablerades, men att döma av kartmaterialet har flytten gjorts någon gång mellan 1816 och 1889.

Utredning

Inventering av ytan resulterade i att tre stenbrott mättes in, L2021:3941, L2021:3942 och L2021:3943. De utgörs av småbrott av skiftande karaktär, och är svåra att datera närmare. Åtta schakt togs upp på lämpliga ställen. Som ett resultat av detta registreras en boplats, L2021:3945. Inget motsäger att denna boplats är samtida med L1968:6222, det vill säga från mellanneolitikum.

Förundersökning

I anslutning till boplatsen L1968:6222 togs nio schakt upp. Som en följd av detta justeras utbredningen av boplatsen på så sätt att den omfattar hela ytan mellan vägen i norr och berg/ hällmark i väster och söder.

Förslag på vidare åtgärder

Kulturlandskapet anser att fornlämningarna – boplatserna L1968:6222 och L2021:3945 – i första hand bör tillåtas kvarligga. Om detta inte är möjligt att förena med exploateringsplanerna bör de förundersökas. Kulturlandskapet anser vidare att de övriga kulturhistoriska lämningarna – stenbrotten L2021:3941, L2021:3942 och L2021:3943 – i första hand bör tillåtas kvarligga. Om detta inte är möjligt att förena med exploateringsplanerna bör en fördjupad dokumentation (eventuellt inkluderande vissa arkivstudier) utföras av det större av brotten, L2021:3942.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner en lågupplöst version av rapporten här. På Fornsök finns den att ladda ner i högupplöst version; sök på länsstyrelsens diarienummer, eller tänd skiktet med undersökningsområden.