Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Avgränsande arkeologisk förundersökning av mesolitisk boplats

I april 2021 utförde Kulturlandskapet en avgränsande arkeologisk förundersökning av boplatsen L1967:8504 (Tossene 834:1). Förundersökningen skulle ske inom område för planerad ny väganslutning och två nya enbostadshus, samt avgränsa fornlämningen gentemot arbetsföretaget. Dessutom inventerades planområdet.

Arbetet genomfördes under två arbetsdagar i maj månad 2021. Dag 1 utfördes inventering av området. Totalt registrerades nio övriga kulturhistoriska lämningar under fem lämningsnummer. Dessa omfattade fem stenmurar, ett stenbrott, en militäranläggning övrig bestående av skyttevärn, en militäranläggning övrig bestående av bunker, samt en militäranläggning övrig bestående av löpvärn.

Dag 2 utfördes den avgränsande förundersökningen. Det drogs sju sökschakt med en sammanlagd längd om 15,5 meter. Totalt öppnades cirka 40 kvadratmeter yta ned till steril undergrund, eller, i förekommande fall, ned till fyndförande lager. Inom fyra schakt framkom fynd. Fynden var bestod av 18 avslag, 8 övrigt slagen, 1 spånfragment, 1 rundkärna, alla av flinta. Vidare kunde noteras 2 kvartsitkärnor samt 1 skifferavslag. Inga föremål tillvaratogs.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. På Fornsök kan du ladda ner en högupplöst version.