Bokenäs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

Avgränsande arkeologisk förundersökning av två boplatser

Uddevalla kommun önskar bygga ut Bokenäs skola. Öster om föreslaget planområde är boplatserna L1970:6456 och L1970:6457 belägna. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gav därför Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en avgränsande förundersökning av dessa.

Förundersökningen utfördes i augusti 2021. Sammanlagt togs 29 schakt upp. Sparsamt med fynd framkom i 16 av 29 schakt. Dessa utgjordes av bland annat ett avslag med retusch och en rundkärna, i övrigt till största del av övrig slagen flinta. I två schakt framkom anläggningar, sannolikt härdar. Kolproverna från båda anläggningarna innehöll kol från hassel. Anläggning 1 har daterats till 1531-1307 f Kr, vilket motsvarar mitten av äldre bronsålder. Anläggning 2 har daterats till 906-766 f Kr, vilket motsvarar yngre bronsålder.

Boplatsen L1970:6456 bedöms inte ha någon utsträckning inom förundersökningsområdet.

Då det inom L1970:6457 framkom anläggningar, bedöms denna nu som boplatsområde. Den tidigare utbredningen har justerats utifrån förundersökningsresultaten. Dateringarna visar på verksamhet under såväl äldre som yngre bronsålder.

Kulturlandskapet föreslår att exploateringsplanerna i första hand justeras så att boplatsområdet L1970:6457 kan kvarligga. Om detta inte är möjligt bör den förundersökas. Boplatsen L1970:6456 berörs inte av nuvarande planförslag.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

KML syftar till att skydda och vårda kulturmiljöer. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön (KML kap 1).

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. På Fornsök finns en högupplöst version.

Analysrapporter